Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 16 juni 2015
Publicatiedatum:03-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Garantieregeling kapitaallasten 2013 - 2016
De raad van bestuur besluit de verhouding van de honorariumomzet ten opzichte van de totale ziekenhuisomzet in 2012 van toepassing te verklaren op 2015 en 2016. Zorginstellingen kunnen hier van afwijken op basis van meer recente cijfers afkomstig uit het verplicht aan te leggen dossier. In dat geval geldt de gekozen methodiek voor 2015 ook voor het jaar 2016 (instelling moet bestendige gedragslijn aanhouden).

Beleidsregel 'Overige geneeskundige zorg'
De raad van bestuur besluit de beleidsregel BR/CU-7132 'Overige geneeskundige zorg' vast te stellen.

Beleidsregel bijzondere tandheelkundige instellingen
De raad van bestuur besluit de beleidsregel BR/CU-7129 Bijzondere tandheelkunde instellingen vast te stellen. 

MeNZa 2.0
De raad van bestuur besluit tot het publiceren van formulieren voor budget en herschikking Wlz op 15 augustus 2015 en tot aanpassen van het contract op de in de betreffende RvB-stukken aangegeven wijze.

Marktscan ggz deel B met beleidsbrief
De raad van bestuur besluit om de marktscan ggz en de beleidsbrief vast te stellen en te besluiten om over te gaan tot publicatie conform het media advies. 


Stukken Risicoselectie en Communicatieplan (a t/m c)
a.Onderzoek acceptatieplicht volmachten
De raad van bestuur besluit de brief aan de minister vast te stellen en te doen uitgaan, waarin zij wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. 

Stukken Risicoselectie en Communicatieplan (a t/m c)
b.Verhouding tussen de aanvullende verzekering en de basisverzekering bij de sturing van verzekerden
De raad van bestuur besluit het memo vast te stellen. 

Stukken Risicoselectie en Communicatieplan (a t/m c)
c.Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie 
De raad van bestuur besluit het tussenrapport 'Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie' vast te stellen. 

Beleidsregel en Nadere regel generalistische basis ggz
De raad van bestuur besluit de Beleidsregel generalistische basis ggz (BR/CU-7137) en de Nadere regel generalistische basis ggz (NR/CU-732) vast te stellen. 

Transitie eerstelijn 2015: verkenning van de inhoud van de contracten en de beleidsbrief
De raad van bestuur besluit de monitor en de beleidsbrief vast te stellen. 

Naar boven