Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 26 juni 2012
Publicatiedatum:24-07-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels Care 2012 en 2013

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels 2012 vast te stellen:

 • 'Kosten MRSA' (CA-529).
 • 'Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders' (CA-542).

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels 2013 vast te stellen:

 • 'Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing' (CA-527).
 • 'Tarifering onderlinge dienstverlening AWBZ' (CA-528).
 • 'Aanvaardbare kosten AWBZ 2013' (CA-530).
 • 'Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen' (CA-531).
 • 'Ketenzorg dementie' (CA-532).
 • 'Definities AWBZ' (CA-533).
 • 'Nationaal Programma Ouderenzorg 2013' (CA-534).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ' (CA-535).
 • 'Volledig Pakket Thuis' (CA-536).
 • 'Loon- en materiële kosten, definities en prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal' (CA-538).\
 • 'Tariefstructuur (2de / 3de compartiment)' (CA-539).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2013' (CA-540).

De Raad van Bestuur besluit de volgende nadere regels 2013 vast te stellen:

 • 'Declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg Dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg' (NR/CA-300-011).
 • 'Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ' (NR/CA-300-012).
 • 'Declaratievoorschriften AWBZ-zorg' (NR/CA-300-013).

Overheveling geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw

De Raad van Bestuur besluit het rapport 'Productstructuur Geriatrische Revalidatiezorg 2013' inclusief de productstructuur GRZ 2013 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Transitie Geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw' (BR/CU-2074) en 'Macrobeheermodel geriatrische revalidatiezorg' (BR/CU-2075) vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2013. 

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg' vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 januari 2013.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de beleidsregel 'Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg' (BR/CU-2068) en de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-217). Dit deel van het besluit is een voorgenomen besluit. Definitieve besluitvorming vindt plaats in oktober 2012.

Naar boven