Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 november 2009
Publicatiedatum:25-11-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Budgetsplitsing GGZ-zorg ziekenhuizen

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Budgetschoning in verband met separate budgettering curatieve GGZ’ (CI-1115) vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20 lid 2 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.

De zorginstellingen worden met een circulaire geïnformeerd over dit besluit.

Beleidsregel tariefmaatregel GGZ Zorgverzekeringswet 2010

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘tariefmaatregel GGZ Zvw 2010’ vast te stellen, met in achtneming van een aantal opmerkingen. De opmerkingen betreffen onder andere een beperking van de beleidsregel tot regelgeving en de opname van een separate nadere toelichting/uitleg/onderbouwing bij de beleidsregel.

Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

Dit besluit betekent een verlaging van het Budgettair Kader Zorg in 2010 met circa € 119 miljoen.

De zorginstellingen worden met een circulaire geïnformeerd over dit besluit
Naar boven