Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 februari 2009
Publicatiedatum:25-02-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten” (CA-354) vast te stellen.

Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg  met € 1,7 miljoen in 2010. Deze verhoging van het Budgettair Kader Zorg is afgestemd met VWS.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 22 december 2008 de Beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten” (CA-351) vastgesteld. Deze Beleidsregel moet om een aantal redenen worden aangepast.

§       Het ministerie van VWS heeft ingestemd met het advies van de NZa om de toeslag multifunctionele centra en observatie te verruimen voor de gehele doelgroep licht verstandelijk gehandicapten.

§       De Beleidsregel sluit nu beter aan bij de hedendaagse praktijk van afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders en die van  zorgverlening aan kinderen.

§       De bekostiging is beter gekoppeld aan de huidige toegelaten capaciteit voor bepaalde doelgroepen.

Beleidsregel voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC’s geestelijke gezondheidszorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ” (CU-5010) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009 en eindigt op 31 december 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Bij de totstandkoming van de vorige versie van de Beleidsregel is aangegeven dat het hier gaat om leveringsvoorwaarden waarover de partijen bij voorkeur zelf met elkaar afspraken maken. De Beleidsregel zou dan ook van tijdelijke aard zijn.

§       Omdat partijen door een beëindiging van deze Beleidsregel met ingang van 1 januari 2009 mogelijk in een vacuüm komen, is ervoor gekozen om een gewijzigde Beleidsregel voor de duur van 1 jaar vast te stellen. Daarin wordt ook rekening gehouden met het als gevolg van de kredietcrisis aangepaste rentepercentage dat in rekening kan worden gebracht voor het onderhanden werk.

§       De Beleidsregel is schriftelijk ter advisering voorgelegd aan de leden van de Adviescommissie Cure Instellingen en de leden van de Adviescommissie Cure Vrije Beroepen. GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de Beleidsregel. De NVVP heeft enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de bevoorschotting, de tijd dat de DBC open staat en het rentepercentage.

Naar boven