Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 december 2008
Publicatiedatum:16-12-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Overige producten klinische chemie

De Raad van Bestuur besluit een tariefbeschikking voor onbepaalde tijd af te geven voor de klinisch chemici om de declaratie in het kader van de eerste lijn of de wijziging declaratiestructuur mogelijk te maken.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Vanaf de invoering van de DBC-systematiek is het niet gelukt om normtijden voor de klinische chemie vast te stellen. Voor het beperkte aantal vrijgevestigde klinisch chemici die medisch specialist zijn, is vanaf 2005 een tijdelijke voorziening getroffen. Het betreffen zeven medisch specialisten, werkzaam in 3 instellingen. De tijdelijke voorziening is vormgegeven via een aparte tariefbeschikking.

§       Met voorliggend besluit worden de zeven klinisch chemici in staat gesteld om  productie in het kader van de eerste lijn of de wijziging declaratiestructuur in rekening te brengen.

§       De bedoeling is om op termijn normtijden voor de eerste lijn of de wijziging declaratiestructuur voor de klinisch chemici vast te stellen. De stichting DBC Onderhoud heeft vooralsnog geen kans gezien om dit te realiseren. Tot het moment van realisatie is er een tijdelijke regeling nodig.

Beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met de toevoeging van de stofnamen “Caspofungine”, “Temsirolimus” en “Temoporfini” aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel “Dure geneesmiddelen” met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

De Raad van Bestuur besluit  niet in te stemmen met de toevoegingen van “Liposomaal cytarabine” en “Zoledroninezuur” aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel “Dure geneesmiddelen”.

De met dit besluit gemoeide macromeerkosten van circa € 6,4 miljoen worden binnen de groeiruimte van het Budgettair Kader Zorg opgevangen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft bij de NZa de volgende verzoeken ingediend tot uitbreiding van de stofnamenlijst in de Beleidsregel “dure geneesmiddelen”:

o      Op 24 april 2008 de stofnaam “Caspofungine” voor de behandeling van patiënten met invasieve candidiasis.

o      Op 22 mei 2008 de stofnaam “Temsirolimus” voor de behandeling van gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom.

o      Op 28 februari en later op 22 augustus 2008 de stofnaam “Temoporfini“ voor de behandeling van gevorderd plaveiselcelcarcinoom in het hoofdhalsgebied.

o      Op 26 juni 2007 en later op 28 februari 2008 de stofnaam “Liposomaal cytarabine” voor de behandeling van patienten met lymfomateuze meningites.

o      Op 22 mei 2008 de stofnaam “Zoledroninezuur” voor de behandeling van patienten met postmenopauzale osteoporose.

§       Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 2 september 2008 en 30 oktober 2008 positieve adviezen uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van toepassing van: “Caspofungine”, “Temsirolimus” en “Temoporfini”.  Het CVZ oordeelt dat de genoemde middelen voldoen aan het kostencriterium.

§       Het CVZ heeft op 7 juli 2008 en op 1 oktober 2008 negatieve adviezen afgegeven voor opname van de stofnamen “Liposomaal cytarabine” en “Zoledroninezuur”.

Derde en vierde stap tariefverlaging orthodontie en D-tarieven per 1 januari 2009

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om de besluitvorming over stap 3 en 4 van de tariefverlaging orthodontie, en een daaraan te koppelen besluit over de D-tarieven, uit te stellen tot na afronding van de visie bekostigingstructuur mondzorg. Dan wordt bekeken of de ontwikkeling van deze nieuwe bekostigingstructuur gevolgen heeft voor de orthodontietarieven. De Raad van Bestuur besluit Beleidsregel “Verlaging maximumtarieven tandheelkunde hoofdstuk XIII Orthodontie (D)” (CV-5300-6.0.-2) te verlengen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om de tarieven voor orthodontisten en de orthodontietarieven van tandartsen (D-tarieven) per 1 januari 2009 trendmatig aan te passen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 9 mei 2007 heeft de Raad van Bestuur besloten om de maximumtarieven voor orthodontisten te verlagen in vier stappen (B07-139). De eerste en tweede stap zijn geëffectueerd per 1 juli 2007 en per 1 april 2008. Bij het besluit van mei 2007 is tevens besloten dat verdere tariefaanpassingen voorzien zijn per 1 januari 2009 en per 1 januari 2010. Daarbij is afgesproken dat de NZa over het al dan niet effectueren van deze laatste twee tariefaanpassingen in 2008 een nader besluit zal nemen. Dit besluit is mede afhankelijk gesteld van toekomstige beleidsontwikkelingen met betrekking tot de bekostigingstructuur voor de gehele mondzorg.

§       De visie bekostigingstructuur mondzorg is nog niet afgerond. Dat betekent dat de NZa nu geen besluit kan nemen over stappen 3 en 4 van de tariefverlaging orthodontie en een daaraan te koppelen besluit over de D-tarieven.

Prestatiebeschrijvingen en tarieven zintuiglijk gehandicapten 2009

De Raad van Bestuur neemt voor de instellingen voor zintuiglijk gehandicapten (ZG-instellingen) de volgende besluiten:

§       Definitief niet akkoord gaan met 50% (conform de Beleidsregel) van de post “communicatie” als onderdeel van de verklaarde lumpsum. Reden is dat deze kosten niet voor vergoeding op grond van de AWBZ in aanmerking komen. Dit besluit zal via de tariefbeschikking van 8 december 2008 met een separate motivering bekend worden gemaakt aan de betrokken instellingen. Bij deze correctie 2008 zal nadrukkelijk aan de betrokken ZG-instellingen worden aangegeven dat de lumpsum per 1 januari 2009 vervalt voor alle kostenposten die niet te relateren zijn aan de landelijke expertisefunctie.

§       Vaststellen van de ZG-prestatiebeschrijvingen en intramurale tarieven 2009. Deze intramurale ZG-tarieven zijn regulier berekend, het betreft de geïndexeerde tarieven van 2008.

§       De afwezigheidsdagen die de auditieve instellingen in 2009 mogen declareren als aanwezigheidsdagen mogen niet meer zijn dan 30% van 365 dagen. De NZa past deze prestatiebeschrijving dienovereenkomstig aan in de Beleidsregel. De thans voorkomende leegstand van 40% bij de auditieve instellingen kan – onder meer in vergelijking met andere sectoren – niet worden verklaard. Stapsgewijs moet deze in lijn komen met aanvaardbare normen in de geldende bekostigingssystemen.

§       Vaststellen van de prestatiebeschrijvingen en  extramurale ZG-tarieven 2009. Deze extramurale ZG-tarieven zijn regulier berekend, het betreft de geïndexeerde tarieven van 2008.

§       Met ingang van 1 januari 2009 vervalt de lumpsum voor de ZG-instellingen. Dit is vanaf 2007 in de Beleidsregel aangekondigd.

§       De tarieven voor zorgzwaartepakketten voor zintuiglijk gehandicapten en de daarvan afgeleide ZG-tarieven harmonisatie dagbesteding gehandicaptenzorgzorg (CA-347) worden medio februari 2009 bekend gemaakt. Analyses tonen aan dat uren/pakketten voor de zintuiglijk gehandicapten grondige bijstelling behoeven. Hiertoe zullen VWS en de NZa nader onderzoek verrichten en tijdig een besluit nemen om het tarief en de ZG-prestatie op elkaar aan te laten sluiten. Tijdens het Bestuurlijk Overleg medio februari 2009 zullen VWS en de NZa de ZG-bestuurders informeren over de aangepaste ZZP-pakketten en tarieven en het extramurale tarief voor de ZG-expertise functie in 2009. De ZG-instellingen worden in de gelegenheid gesteld om hun ZZP-opgaven 2009 samen met het zorgkantoor per 15 maart 2009 bij de NZa in te dienen. Voor de instellingen die sectorvreemde ZZP's leveren zal eveneens medio februari een besluit over de indieningstermijn worden genomen. Het betreft hier immers een beperkt aantal instellingen met een beperkt aantal cliënten. Met de bekendmaking van de ZG-ZZP prijzen medio februari 2009 kan dan de ZZP-opgave worden voltooid.

Op grond van het bovenstaande besluit de Raad van Bestuur de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§       “Aanvaardbare kosten zintuiglijk gehandicapten” (CA-316).

§       “Loonkosten zintuiglijk gehandicapten auditief” (CA-320).

§       “Materiële kosten zintuiglijk gehandicapten auditief” (CA-321).

§       “Loonkosten zintuiglijk gehandicapten visueel” (CA-322).

§       “Materiële kosten en onderhoud zintuiglijk gehandicapten visueel” (CA-323).

§       “Prestatiebeschrijvingen intramurale zorg” (CA-256).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

Tevens besluit de Raad van Bestuur om in onderstaande reeds vastgestelde Beleidsregels de “PM bedragen” voor de zintuiglijk gehandicapten op te nemen:

§      “Loon en materiële kosten VG, LG, ZG” (CA-324).

§      “Tariefstructuur” (CA-344).

§      “Volledig Pakket” (CA-329).

§      “Extramurale zorg” (CA-332).

§      “Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg” (CA-333).

De Raad van Bestuur NZa besluit de ZZP-tarieven ZG en de daarvan afgeleide ZG-tarieven harmonisatie dagbesteding gehandicaptenzorgzorg (CA-347) medio februari 2009 te publiceren.

De belangrijkste overwegingen voor deze besluiten zijn:

§       De NZa heeft de ZZP-tarieven in november 2008 niet bekend gemaakt, omdat de relatie tarief en prestatie te ver uiteen ligt. Dit was ook voor de extramurale zorg van toepassing. Eerst moest duidelijk worden of er sprake was van een landelijke expertisefunctie van deze ZG-instellingen. Aangezien dit ook consequenties heeft voor de intramurale zorg heeft de NZa ook van de publicatie van deze tarieven in november 2008 afgezien. De NZa heeft een onafhankelijk accountantsonderzoek laten uitvoeren naar de extramurale ZG-tarieven en de door de NZa ontwikkelde norm voor een landelijke expertisefunctie voor ZG-instellingen.

§       Tijdens het voorgenomen Bestuurlijk Overleg medio februari 2009, onder voorzitterschap van de Directeur-generaal Langdurige Zorg, zal de NZa het normbedrag voor een landelijke expertisefunctie ZG presenteren. Ook zal de NZa dan de nieuwe ZG-tarieven voor de extramurale prestaties bekend maken. Naar aanleiding van het Bestuurlijk Overleg zal de Raad van Bestuur van de NZa besluiten of de vastgestelde huidige ZG-extramurale prestatiebeschrijvingen en tarieven in 2009 doorlopen of dat de nieuwe ZG-extramurale prestatiebeschrijvingen en tarieven per 1 maart 2009 van kracht worden. Hierbij wordt het advies van de ZG-sector en ZN meegewogen.

Naar boven