Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 9 juni 2008
Publicatiedatum:27-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 

De Raad van Bestuur onderschrijft het voornemen om de nacalculatie van de NZa vanaf het verantwoordingsjaar 2010 te integreren in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.

Er wordt een implementatieteam ingesteld om de voorwaarden voor integratie te realiseren voor oktober 2009. Dit betekent dat het implementatieteam onder andere samenwerking met het CIBG zal regelen en een aantal interne processen van de NZa zal aanpassen.

Het voornemen en de ambitie van de NZa én het benodigde commitment van partijen om flexibel om te gaan met informatie uitvragen na 1 oktober worden besproken in de adviescommissies Cure en Care.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Reductie van Administratieve lasten is een topprioriteit van de NZa.

§      Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) is het centrale verantwoordingsmoment in de zorg. Om transparantie, extra invultijd en gebruiksvriendelijkheid te bevorderen en om (beleefde) lastendruk en het risico op dubbele informatie uitvragen te voorkomen, is het zinvol om de nacalculatie van de NZa te integreren in het JMV. De RvB heeft dit op 17 december 2007 al onderkend (B07-434). Na dit besluit heeft de interne projectgroep JMV de maatregelen uitgewerkt die getroffen moeten worden om de integratie te realiseren.

§       Instellingen weten door deze maatregelen vanaf 2010 vóóraf waarover de verantwoording en nacalculatie zal plaatsvinden.

Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” (CV-7000-4.0.-2/CA-276) en de Regeling “Declaratievoorschriften modules samenwerking en prestatie innovatie” (CV/NR-100.081 en CA/NR-100.080) vast. De Beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2008. De Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de Regeling is gepubliceerd.

Met het oog op de kritisiche opmerkingen uit de adviescommissies worden de Beleidsregel en de nadere regel in 2009 geëvalueerd.

Het besluit wordt toegelicht in de eerstvolgende digitale NZa nieuwsbrief.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op aanwijzing van VWS (MC-4-2847325) is de Beleidsregel “innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” aangepast zodat kleinschalig experimenteren ook mogelijk is voor zorg die volledig onder de AWBZ valt. Hiervoor heeft VWS landelijk € 13 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden op aanwijzing van VWS volgens het molenaarsprincipe verdeeld. Dat betekent dat het geld verdeeld wordt op volgorde van binnenkomst. Het maximale bedrag per zorgaanbieder in de Care is € 500.000,-.

§       Bij het opstellen van de Beleidsregel is gestreefd naar een éénduidige aanvraagprocedure voor Cure en Care.

§       De aanpassing in de Beleidsregel creëert ruimte voor innovatie in de AWBZ. De beleidsregel en de aanvragen worden gemonitord zodat de Beleidsregel kan worden aangepast als deze niet de gewenste uitwerking heeft.

§       De adviescommissies Cure en Care hebben verdeeld geadviseerd. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft negatief geadviseerd. ZN vreest een wildgroei aan projecten door het ontbreken van speerpunten/ onderwerpen. Door het molenaarsprincipe ligt de prikkel bij het snel indienen van aanvragen in plaats van bij het  ontwikkelen van een goed innovatieplan.

Naar boven