Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 19 mei 2008
Publicatiedatum:20-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassen lijst tandtechniek hoofdstuk 9

De Raad van Bestuur besluit de tariefbeschikking ''Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer (234-1900-08-2)” vast te stellen. De ingangsdatum van de tariefbeschikking is 1 juli 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Individuele zorgaanbieders en Zorgverzekeraars Nederland hebben een verzoek ingediend om ook andere merken tandtechniek te kunnen declareren dan tot nu toe mogelijk is. Hoofdgroep 9 materialen, uit de huidige tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer, bevat een opsomming van diverse merknamen van tandtechniek waaraan een code is toegekend.

§       De directie Zorgmarkten Cure stelt voor het verzoek te honoreren omdat het past binnen het streven van de NZa naar meer vrijheid voor het veld (marktwerking). Het schrappen van merknamen in een tariefbeschikking leidt tot een verbetering van de positie van nieuwe toetreders. Bovendien vergt een tariefbeschikking zonder merknamen veel minder onderhoud.  

§       De adviescommissie Vrije Beroepen heeft positief geadviseerd.

Wijziging Beleidsregel overige producten Geestelijke Gezondheidszorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Overige producten geestelijke gezondheidszorg (CI-1058)” vast te stellen. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 mei 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In de DBC-systematiek voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zijn de kosten van laboratoriumonderzoeken volledig toegerekend aan de verblijfsdagen. Zorgaanbieders die alleen extramurale curatieve GGZ leveren, realiseren geen verblijfsdagen. Daarom worden de kosten van beeldvormend- en laboratoriumonderzoek, waartoe zij opdracht hebben gegeven, niet gedekt door de opbrengst van DBC-tarieven.

§       De Minister van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd de extramurale zorgaanbieders op korte termijn tegemoet te willen komen met een oplossing voor dit probleem. Structureel zal dit probleem worden opgelost door aanpassing van de DBC-systematiek. Omdat dit enige tijd zal duren, is een tijdelijke tussenoplossing nodig. Daarom wordt het voor de betreffende zorgaanbieders mogelijk om de kosten van het beelvormend- en laboratoriumonderzoek als “overig product” op grond van de Beleidsregel “Overige producten geestelijke gezondheidszorg” te declareren.

§       De adviescommissies Vrije Beroepen en Instellingen hebben positief geadviseerd.

Naar boven