Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 17 december 2007
Publicatiedatum:20-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beëindiging Beleidsregels psychiatrie en psychotherapie

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels en Nadere Regel per 1 januari 2008 te beëindigen:

§       “De rekennormpraktijk” (V-5620-3.0.-3).

§       “Lijst van verrichtingen Psychiatrie” (CV-5620-4.0.1.-6).

§       “Definitie prijsaanpassing tarieven en lumpsum” (V-5620-4.0.2.-5).

§       “De lijst van prestatiebeschrijvingen voor hulp door psychotherapeuten” (CV-6100-4.0.1.-3).

§       “Vrije tarieven voor hulp door psychotherapeuten” (IV-6100-4.0.2.-1).

§       “Verrekening externe lumpsum honorering initiatieven vrijgevestigde psychiaters” (III-861).

§       “Regeling standaardprijslijst psychotherapeuten” (CV/NR-100.41).

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De kortdurende – op genezing gerichte – geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt per 1 januari 2008 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en GGZ-instellingen per 1 januari 2008 starten met het declareren van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). 

§       Met de invoering van de DBC’s als bekostigingsysteem in de GGZ vervallen de huidige declarabele verrichtingen voor vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten.

Wijziging Beleidsregel grootschalige huisartsen diensten structuren in dun bevolkte gebieden

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “De vaststelling van het budget van de huisartsendienstenstructuur” (CV-295-4.0.1-4) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       Bij de vaststelling van de huidige normeringsystematiek voor huisartsendienstenstructuren (HDS’-en) is al aangegeven dat deze systematiek een aantal HDS’en mogelijk onvoldoende dekking geeft voor de totale opbrengstfinanciering. In de jaren 2005 tot en met 2007 is een aantal HDS'-en al incidenteel gecompenseerd voor het begrote financieringstekort. 

§       De unit Bezwaar, Beroep en Boetes heeft geadviseerd om het langdurig incidenteel compenseren om te zetten in formeel beleid. Dit advies is verwerkt in de voorliggende Beleidsregel. De wijziging van de Beleidsregel leidt niet tot meerkosten voor het Budgettair Kader Zorg. 

§       Een nieuwe normering voor huisartsenposten gaat naar verwachting in per 2009. De Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben een verzoek ingediend voor de wijziging van de Beleidsregel. De huidige normeringsystematiek kent een aantal knelpunten die al per 2008 moeten worden opgelost. 

§       Het voorstel is in een schriftelijke ronde voorgelegd aan de adviescommissie Vrije Beroepers. De VHN en ZN hebben positief geadviseerd.

Wijziging Beleidsregel verbetering tarievenlijst tandheelkunde

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Lijst van tandheelkundige verrichtingen met bijbehorende puntenaantallen” (CV-5300-4.2.5-29)” vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De Permanente Tarieven Begeleidingscommissie heeft een voorstel ingediend voor vier wijzigingen van de Beleidsregel. Het zijn technische wijzigingen van tandheelkundige aard. 

§       Het voorstel is in een schriftelijke ronde voorgelegd aan de adviescommissie Vrije Beroepers. Er is positief geadviseerd.

Regeling standaardprijslijst oefentherapie

De Raad van Bestuur stelt de Regeling “Standaardprijslijst oefentherapie” (CV/NR-10.077) vast. De ingangsdatum van deze Regeling is 1 januari 2008.

De handhaving van deze Regeling vindt op dezelfde wijze plaats als de handhaving van de Regeling standaardprijslijst fysiotherapie. 

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       Per 1 januari 2008 gelden voor de prestaties oefentherapie vrije tarieven. De zorgaanbieders die paramedische zorg of diensten leveren – zoals oefentherapeuten – moeten hun prijzen bekend maken via een standaardprijslijst. 

§       De standaardprijslijst geeft inzicht in de tarieven voor niet-verzekerde patiënten of voor verzekerde patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Deze verplichting is vastgelegd in de Regeling "Standaardprijslijst oefentherapie".

Schoning budget in verband met nieuwe bekostiging zorgopleiding tweede tranche Cure

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Budgetschoning 2de tranche zorgopleidingen Cure” vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De tweede tranche zorgopleidingen gaat per 1 januari 2008 over naar het Opleidingsfonds. Dat betekent dat de budgetten van de zorginstellingen geschoond moeten worden voor de opleidingskosten. 

§       De minister van VWS heeft de NZa hiervoor op 14 december 2007 een aanwijzing gegeven. De NZa heeft deze aanwijzing na een marginale toets verwerkt in de Beleidsregel. Het schonen van de budgetten voor de 2de tranche zorgopleidingen Cure vindt plaats op een (macro) budgetneutrale wijze. 

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft overwegend positief geadviseerd. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra zijn het niet eens met het het schonen van de budgetten van de zorginstellingen voor de spoedeisende hulp arts in opleiding.

Diagnose Behandel Combinatie HIPEC behandeling

De Raad van Bestuur stelt de verrichtingencode en de prestatie omschrijving “Cytoreductie en Hyperthermische Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC)” vast. De ingangsdatum is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De stichting DBC Onderhoud heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor patiënten met peritonitis carcinomatose van het colorectaal carcinoom die in aanmerking komen voor Cytoreductie en Hyperthermische Intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC). 

§       Op basis van het beleidsdocument "Publieke borging DBC-systematiek" is bepaald dat het verzoek uitgebreid moet worden getoetst, omdat het een nieuwe zorgvorm en een nieuw element in de DBC-systematiek betreft. 

§       In de technische overleggen in het kader van het FB-onderhoud 2007 hebben branchepartijen geconcludeerd dat de kostenonderbouwing van het voorstel van voldoende kwaliteit is en een goede weergave van de werkelijk gemaakte kosten. De directie Zorgmarkten Cure is van mening dat de geleverde kostenonderbouwing ook gebruikt kan worden voor de onderbouwing van het nieuwe tarief.

Beëindiging Beleidsregel dekking kapitaallasten segment vrije prijzen

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Dekking kapitaallasten segment vrije prijzen" (CI-858) per 1 januari 2008 te beëindigen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De Raad van Bestuur heeft op 24 september 2007 – in lijn met de aanwijzing van VWS “aanwijzing uitbreiding DBC segment met vrije prijzen” – besloten tot schoning van de budgetten voor zover samenhangend met de kapitaalslasten van het B-segment per 2008 (B07-296). 

§       Bij deze besluitvorming is per abuis het besluit tot beëindiging van de beleidsregel "Dekking kapitaallasten segment vrije prijzen" (CI-858) niet voorgelegd. Dit is echter wel noodzakelijk om te voorkomen dat Beleidsregels per 1 januari 2008 met elkaar conflicteren.

Niet geneeskundige activerende begeleiding geestelijke gezondheidszorg

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§      “Extramurale zorg” (CA-272).

§      “Prestatiebeschrijvingen extramurale zorg” (CA-273).

De ingangsdatum van deze Beleidsregels is 1 januari 2008.

In deze Beleidsregels is de aanspraak op niet geneeskundige activerende begeleiding (AB) en de prestatie ondersteunende begeleiding (OB) psychosociaal speciaal verwerkt.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       In de aanwijzing van VWS over de contracteerruimte 2008 staat dat de aanspraak op de niet geneeskundige activerende begeleiding met psychiatrische grondslag tot de AWBZ blijft behoren. 

§       Met de wijziging van de Beleidsregels wordt beoogd de niet-geneeskundige activerende begeleiding, zoals die nu door Maatschappelijke Opvang en de Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen wordt geleverd, te continueren. 

§       De functie ondersteunende begeleiding was al in de Beleidsregels opgenomen. De ondersteunende begeleiding psychosociaal speciaal is per abuis vergeten. Deze is nu alsnog toegevoegd aan de Beleidsregels.

Naar boven