Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 19 november 2007
Publicatiedatum:21-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Uitwerking kortingsmaatregel 2008 € 160 miljoen

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Kortingsmaatregel 2008” vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De minister van VWS heeft op 1 november 2007 de NZa een aanwijzing gegeven om met ingang van 2008 structureel € 160 miljoen te bezuinigen bij de algemene en categorale ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, epilepsie inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra.

§       De aanwijzing schrijft voor welke verdelingsgrondslag de NZa moet hanteren bij de toedeling van de kortingsbedragen naar de individuele zorginstellingen.

§       De adviescommissie Cure Instellingen adviseert om de kapitaallasten in de verdelingsgrondslag buiten beschouwing te laten. De NZa neemt dit advies niet over. De NZa heeft daar de volgende argumenten voor:

o      De aanwijzing van de minister van VWS aan de NZa vermeldt expliciet op welke onderdelen de budgetten geschoond moeten worden in de verdelingsgrondslag. De kapitaallasten zijn geen onderdeel van deze opsomming van budgetcomponenten.

o      De Cure sector gaat met de invoering van maatstafconcurrentie per 2009 over op integrale tarieven, dus inclusief kapitaallasten. Het is onlogisch om nu de kapitaallasten buiten de verdeelgrondslag te houden.

Maximumtarieven huisartsenzorg 2007 en 2008

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Geen voor- en nacalculatorische indexatie van de maximumtarieven huisartsenhulp 2007 en 2008” (CV-5000-8.0.-3) vast. De ingangsdatum is 1 januari 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland hebben in het Vogelaar akkoord afgesproken de huisartsentarieven te bevriezen. Deze afspraak betekent dat de NZa de Beleidsregel “Geen voorcalculatorisch indexatie van de maximumtarieven huisartsenhulp 2007” moet wijzigen.

§       In de nieuwe Beleidsregel is opgenomen dat er geen (voor- én nacalculatorische) indexatie van de maximumtarieven voor huisartsenhulp zal plaats vinden van zowel 2006 naar 2007 als van 2007 naar 2008. De maximumtarieven voor huisartsenhulp per 1 januari 2008 zijn daarmee gelijk aan de maximumtarieven zoals vastgesteld per 1 januari 2006. Uitzondering zijn de vrij onderhandelbare tarieven voor de M&I-verrichtingen.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Wijziging Beleidsregel “rekennorm apothekers”

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “De rekennormpraktijk in de berekening van het maximumtarief per receptregel voor farmaceutische hulp voor de totale praktijk” (CV-5200-3.0.-11) vast. De ingangsdatum is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het maximumtarief voor de receptregel voor apothekers komt tot stand door de normomzet te delen door de rekennorm. De rekennorm is vastgelegd in een beleidsregel en wordt jaarlijks trendmatig aangepast aan de hand van gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). SFK heeft de gegevens aangeleverd met het oog op tariefbeschikkingen per 1 januari 2008.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Algemeen rapport “Uitvoering AWBZ 2006” en Individuele rapporten “Uitvoering AWBZ 2006”

De Raad van Bestuur stelt het Algemeen Rapport Uitvoering AWBZ 2006 vast. Het Algemeen Rapport Uitvoering AWBZ 2006 wordt uitgebracht aan het ministerie van VWS en het College Van Zorgverzekeringen.

De Raad van Bestuur stelt de Rapporten Uitvoering AWBZ 2006 van de individuele AWBZ verzekeraars, de concessiehouders (zorgkantoren) en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ) vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa houdt op grond van artikel 16 van de Wet marktordenig gezondheidszorg toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ door de AWBZ verzekeraars, de concessiehouders (zorgkantoren) en het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ).

§       In het Algemeen Rapport doet de NZa verslag van haar bevindingen over de uitvoering van de AWBZ in 2006.

§       De NZa stuurt haar bevindingen jaarlijks in afzonderlijke rapporten naar de betreffende concessiehouder.

Naar boven