Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 maart 2017
Publicatiedatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Reactie NZa op uitvoeringstoets Wet generieke digitale infrastructuur

De Raad van Bestuur besluit om het memo 'Reactie NZa op uitvoeringstoets Wgdi' vast te stellen en de CIO te machtigen dit aan VWS te zenden.

Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders

De Raad van Bestuur besluit om het 'Controleprotocol nacalculatie 2016 Wlz-zorgaanbieders' vast te stellen.

Aanpassen beleidsregelregel budgettair kader Wlz 2017 (BR/REG-17141c)

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Budgettair kader Wlz 2017' met kenmerk BR/REG-17141c vast te stellen.

Rapport thematische onderzoeken CAK 2016

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Onderzoek naar doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016', inclusief de daarin opgenomen tien adviespunten naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken, vast te stellen en te publiceren.

Naar boven