Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 16 december 2014
Publicatiedatum:22-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regelgeving Verpleging en verzorging 2015
De RvB besluit:

 • de beleidsregel 'Verpleging en verzorging', met kenmerk BR/CU-712, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Regeling verpleging en verzorging', met kenmerk NR/CU-730, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2015', met kenmerk       BR/CU-7124, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Regeling macrobeheersingsinstrument verpleging en verzorging 2015', met kenmerk NR/CU-731, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Verpleging in de thuissituatie noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg', met kenmerk AL/BR-0036, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Ketenzorg dementie Zvw', met kenmerk BR/CU-7125, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Experiment regelarme instellingen Zvw, met kenmerk BR/CU-7126, vast te stellen.

Beleidsregel Macrobeheersmodel
De RvB besluit de nieuwe versie van de beleidsregel Macrobeheersmodel, met kenmerk BR/CU-2141, vast te stellen.

Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraar Zvw
De RvB besluit het toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraar Zvw aan te passen per 1 januari 2015.

Regeling overmacht continuïteit cruciale zorg
De RvB besluit:

 • de regeling 'Overmacht continuïteit cruciale zorg', met kenmerk TH/NR-002, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Overmacht continuïteit cruciale zorg', met kenmerk TH/BR-017, vast te stellen, inclusief het meldingsformulier.

Informatiemodel uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015
De RvB besluit:

 • het informatiemodel uitvoeringsverslag Zvw 2015 vast te stellen.

Monitor integrale bekostiging Medisch Specialistische Zorg
De RvB besluit de monitor integrale bekostiging Medisch Specialistische Zorg vast te stellen.

Beleidsregel Tariefprincipes curatieve zorg
De RvB besluit artikel 6 van de beleidsregel 'Tariefprincipes curatieve zorg', met kenmerk BR/CU-5127, per 1 januari 2015 te schrappen.

Beleidsregels en nadere regels 2014 en 2015
De RvB besluit:

 • de beleidsregel 'Aanvaardbare kosten Wlz 2015 ', met kenmerk CA-BR-1501a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Budgettaire kader Wlz', met kenmerk CA-BR-1502a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Knelpuntenprocedure 2015', met kenmerk CA-BR-1503a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Definities Wlz', met kenmerk CA-BR-1504a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Tarifering onderlinge dienstverlening Wlz', met kenmerk CA-BR-1506a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten', met kenmerk CA-BR-1507b, vast te stellen
 • de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz', met kenmerk CA-BR-1508a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven volledig pakket thuis', met kenmerk CA-BR-1509b, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2015', met kenmerk CA-BR-1510a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) bestaande zorgaanbieders', met kenmerk CA-BR-1511a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventaris component (NIC) bestaande zorgaanbieders', met kenmerk CA-BR-1512a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en normatieve inventariscomponent (NIC) nieuwe zorgaanbieders', met kenmerk CA-BR-1513a, vast te stellen
 • de beleidsregel 'Kapitaallasten bestaande zorgaanbieders', met kenmerk CA-BR-1514a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Vergoeding inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing', met kenmerk CA-BR-1515a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen', met kenmerk CA-BR-1516a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Experiment regelarme instellingen Wlz', met kenmerk CA-BR-1517a, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Kosten MRSA ', met kenmerk CA-BR-1518, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk', met kenmerk CA-BR-1520, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Beëindiging mogelijkheid wijziging afschrijvingssystematiek', met kenmerk CA-BR-1521, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Afbouw voorlopige mutatie in verband met extramurale kapitaallasten', met kenmerk CA-BR-1522, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Nacalculatie 2014', met kenmerk CA-300-612, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Declaratievoorschriften Wlz', met kenmerk CA-NR-1550a, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz', met kenmerk CA-NR-1551a, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Transparantie contracteerproces Wlz', met kenmerk CA-NR-1552, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen', met kenmerk CA-NR-1553, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties', met kenmerk AL/BR-0027, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten', met kenmerk AL/BR-0028, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage continuïteit van zorg', met kenmerk AL/BR-0029, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Aanmerkelijke marktmacht in de zorg', met kenmerk AL/BR-0030, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Afronding tarieven', met kenmerk AL/BR-0031, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Overheveling GGZ budget AWBZ - Zvw', met kenmerk AL/BR-0032, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Openbaarmaking handhavingsbesluiten, Wob-besluiten en beslissingen op bezwaar', met kenmerk AL/BR-0033, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'WMG-tarieven excl. BTW-heffing en afdracht', met kenmerk AL/BR-0034, vast te stellen;
 • de nadere regel 'Regeling Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties', met kenmerk AL/NR-0004, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Tariefprincipes tweedelijns curatieve zorg', met kenmerk BR/CU-2138, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Handhaving', met kenmerk TH/BR-016, vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Toelichting AL/BR-0030' vast te stellen;
 • de beleidsregel 'Indexatie Wlz', met kenmerk CA-BR-1505a, vast te stellen.

Tarieven 2014 en 2015 stollingsfactoren (zonder zorgproducten)
De RvB besluit:

 • de nieuwe NZa 'Tarieventabel DBC-zorgproducten en overige producten per 1 januari 2015' vast te stellen;
 • de DBC-O Tarieventabel DBC zorgproducten aan te passen per 1 januari 2015.

Naar boven