Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 19 mei 2009
Publicatiedatum:19-05-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging beleidsregel oefentherapie

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie” (CV-5900-4.0.-10) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2009.

Dit besluit heeft effect op het Budgettair Kader Zorg. De NZa verwacht dat het effect gering is, maar de precieze omvang van de macromeerkosten is nog niet aan te geven. Dat komt doordat de tarieven vrij zijn en het iedere zorgaanbieder dus vrij staat om zijn eigen prijs – al dan niet overeengekomen met de verzekeraar – te hanteren. Daarnaast komen de prestaties niet in alle gevallen ten laste van de basisverzekering.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck en Zorgverzekeraars Nederland hebben de NZa verzocht de bestaande prestatielijst voor oefentherapie uit te breiden met acht verrichtingen. Reden is dat gestreefd wordt naar een gelijkwaardige marktpositie voor oefentherapeuten en fysiotherapeuten, die deze prestatiebeschrijvingen al langer hebben.

§       Voorliggend besluit betekent dat:

o      Oefentherapeuten de prestaties “telefonische zitting”, “groepszitting voor meer dan 10 personen” en “toeslag buiten reguliere werktijden” per 1 juli 2009 in rekening kunnen brengen.

o      Oefentherapeuten de prestaties “lange zitting complexe meervoudige zorgvragen”, “intake en onderzoek na verwijzing”, “eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport”, “eenvoudige korte rapporten” en “meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten” per 1 januari 2010 in rekening kunnen brengen.

o      De prestatiebeschrijving voor de inrichtingstoeslag per 1 juli 2009 wordt gewijzigd conform de aanpassing in de reeds vastgestelde beleidsregel fysiotherapie.

§       De Adviescommissie Vrije Beroepen heeft positief geadviseerd.

Verzoek toelating Adviescommissies NZa

De Raad van Bestuur besluit het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) toe te laten als deelnemer aan de Adviescommissie Cure Vrije Beroepen. Het NIP wordt agendalid van de Adviescommissie Cure Instellingen en de Adviescommissie Care.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft de NZa verzocht toegelaten te worden als lid van de vaste adviescommissies Care en Cure – zowel Instellingen als Vrije Beroepen.

§       De toelatingscriteria zijn voor alle Adviescommissies hetzelfde. Het NIP voldoet aan alle vereisten om deel te kunnen nemen aan de Adviescommissies.

§       Niet alleen de toelatingscriteria spelen echter een rol bij de deelname aan een Adviescommissie. Er moet ook gekeken worden welke Adviescommissie adviseert over de zorgaanbieders die vertegenwoordigd worden door het NIP en of deze zorgaanbieders niet al (voldoende) vertegenwoordigd worden door een andere partij.

§       De psychologen binnen de Care verlenen wel zorg die onder de werkingssfeer van de Wet marktordening gezondheidszorg valt. Omdat zij echter in loondienst werken, worden zij vertegenwoordigd door brancheorganisaties zoals GGZ Nederland.

§       Ook binnen de Cure werkt een aantal psychologen in loondienst. Zij worden binnen de Adviescommissie Instellingen vertegenwoordigd door brancheorganisaties.

§       Het staat de Raad van Bestuur vrij om op incidentele basis deskundigen uit te nodigen bij de vergaderingen van de Adviescommissie. Dit biedt de mogelijkheid om het NIP zonodig deel te laten nemen aan een specifieke vergadering van de Adviescommissie Care of Cure Instellingen.

Nieuwe DBC Zorgactiviteiten tabel

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met de concept zorgactiviteiten tabel (v20090401). De Stichting DBC-Onderhoud heeft op 15 mei 2009 afdoende antwoorden gegeven op de nog openstaande vragen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In het kader van de procedurele afspraken over de invoering van DBC’s Op weg naar Transparantie (DOT) is het van belang dat deze nieuwe zorgactiviteiten tabel zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld.

§       De nieuwe zorgactiviteiten tabel is een belangrijke stap in de richting van een productstructuur die een betere beschrijving geeft van de geleverde zorg. Het deel van de zorg dat niet vervat is in prestaties zal substantieel afnemen na vaststelling van deze zorgactiviteiten tabel.

§       De Adviescommissie Cure Instellingen is schriftelijk geconsulteerd. Hieruit blijkt dat de leden van de Adviescommissie het belang van een nieuwe zorgactiviteiten tabel onderschrijven.

Naar boven