Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 8 september 2008
Publicatiedatum:10-09-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit conform voorstel de beleidsregel “Dure geneesmiddelen” (CI-1067) vast te stellen.

Dat betekent dat de volgende stofnamen en indicaties worden toegevoegd aan de stofnamenlijst van de Beleidsregel “Dure geneesmiddelen” (CI-1067):

§       Bevacizumab / Avastin voor de indicatie gemetastaseerd niercelcarcinoom (vanaf 1 januari 2008).

§       Methylaminolevulinaat voor de indicatie actinische keratose (vanaf 1 januari 2008).

§       Panitumumab voor de indicatie gemetastaseerd colorectaal carcinoom met EGRF expressie die niet KRAS gemuteerd is (vanaf 1 januari 2008).

§       Anidulafungine voor de indicatie invasieve candidiasis bij volwassen niet neutropene patiënten (vanaf 1 januari 2008).

De Beleidsregel treedt in werking per 1 oktober 2008.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg  met € 12,1 à € 13,0 miljoen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft de volgende verzoeken bij de NZa ingediend:

o      Op 25 januari 2008 de indicatie gemetastaseerd niercelcarcinoom toevoegen aan de stofnaam Bevacizumab.

o      Op 20 december 2007 de stof Methylaminolevulinaat toevoegen aan de stofnamenlijst voor drie indicaties, te weten: superficieel en nodulair basaalcelcarcinoom, actinische keratose en morbus Bowen.

o      Op 22 januari 2008 de stof Panitumumab toevoegen aan de stofnamenlijst voor de behandeling van patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom met EGRF expressie die niet KRAS gemuteerd is.

o      Op 22 januari 2008 de stof Anidulafungine toevoegen aan de stofnamenlijst voor de behandeling van invasieve candidiasis bij volwassen niet neutropene patiënten.

§       Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft op 12 juli 2008, 29 april 2008, 6 mei 2008 en 31 juli 2008 positieve adviezen uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van toepassing van respectievelijk: Bevacizumab bij de behandeling van gemetastaseerd niercelcarcinoom, Methylaminolevulinaat bij de indicatie actinische keratose, Panitumumab bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom zonder KRAS mutatie en Anidulafungine bij patiënten met invasieve candidiasis. Het CVZ heeft geoordeeld dat de genoemde indicaties en middelen voldoen aan het kostencriterium.

Beleidsregels “definitieve opschoning budget in verband met uitbreiding B-segment 2009” (CI-1069) en “Samenstelling B-segment 2009” (CI-1068)

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregels “Samenstelling B-segment 2009” (CI-1068) en “Definitieve opschoning budget in verband met uitbreiding B-segment 2009” (CI-1069) vast. Beide Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De financiële gevolgen van de besluitvorming voor het Budgettair Kader Zorg zijn besproken met VWS. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderhandelingen over de schoning kan er een macro effect zijn. Gelet op het feit dat de onderhandelingen over de schoning sterk gekoppeld zullen worden aan het B-segment, zijn de effecten naar verwachting beperkt.

Er wordt een circulaire over de schoning 2009 gemaakt, inclusief een toelichting op de methodiek en de eigen verantwoordelijkheid van marktpartijen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Minister van VWS heeft recent besloten om het B-segment per 2009 verder uit te breiden. Dit betekent dat de instellingsbudgetten geschoond moeten worden voor de zorg die van het A-segment naar het B-segment gaat.

§       De afgelopen maanden heeft de NZa met experts uit het veld een methodiek voor de budgetschoning opgesteld, waarbij zowel zorginstellingen als zorgverzekeraars via lokaal overleg veel vrijheid krijgen om de schoning in te vullen. Consultatie van partijen over deze methodiek en de concept Beleidsregels heeft plaats gevonden via een schriftelijke ronde onder de leden van de adviescommissie Instellingen.

§       De Raad van Bestuur heeft in haar vergadering van 4 augustus 2008 een principe besluit genomen over de methodiek voor de budgetschoning (B08-258). De voorliggende Beleidsregels zijn een uitwerking van dit principe besluit.

§       De systematiek zorgt voor een reële budgetverlaging en vormt geen belemmering voor het tijdig afronden – voor 1 januari 2009 – van de onderhandelingen over het B-segment 2009.

Naar boven