Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 28 juli 2008
Publicatiedatum:29-08-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wegnemen Administratieve Lasten door de Zorgautoriteit: naar één NZa brede systematiek voor afronding in Beleidsregels

De Raad van Bestuur besluit conform het voorstel dat tarieven in tariefbeschikkingen voortaan mogen worden afgerond op hele centen. Aan alle tariefbeschikkingen van de NZa wordt de volgende clausule toegevoegd: “Bij contante betaling mag het eindbedrag afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05.”

Op de website van de NZa wordt uitleg gegeven over de afronding in het declaratie- en betalingsverkeer.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Er bestaan bij de NZa verschillende methodieken voor afronding van bedragen in Beleidsregels. De Raad van Bestuur vindt dit ongewenst.

§      Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben behoefte aan duidelijkheid over de methodiek van afronding in het declaratie- en betalingsverkeer.

Beleidsregels 2008 genormeerde kapitaalslasten AWBZ

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “Kleinschalig wonen” (CA-281).

§       “Instandhouding investeringen AWBZ” (CA-282).

§       “Instandhouding investeringen verzorgingstehuizen” (CA-283).

§       “Investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en – programmatuur van verzorgingstehuizen” (CA-284).

§       “Investeringen in medische en overige inventarissen en in computerapparatuur en – programmatuur” (CA-285).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het betreft de jaarlijkse trendmatige aanpassingen van de Beleidsregels AWBZ voor instandhoudingsinvesteringen, inventarissen en kleinschalig wonen. Inhoudelijk zijn de Beleidsregels niet gewijzigd.

§      De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Verzoeken tot wijzigingen van Diagnosebehandelingcombinaties: procedure en criteria

De Raad van Bestuur gaat conform voorstel akkoord met de procedure “aanvragen DBC wijzigingsverzoeken”. De procedure wordt na een jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De procedure voor het aanvragen van DBC-wijzigingsverzoeken is vernieuwd in samenwerking met DBC-Onderhoud. Aanleiding hiervoor is dat bij het veld niet altijd duidelijk is wat de rol van de NZa respectievelijk DBC-Onderhoud is bij de behandeling van DBC- wijzigingsverzoeken.  Daarnaast is het niet altijd duidelijk welke instantie op welke moment kan worden aangesproken op de voortgang. Met het oog op de gewenste duidelijkheid voor veldpartijen is een vernieuwde webtekst, een stroomdiagram en een externe procedurebeschrijving opgesteld.

§      De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Begroting 2008 Nederlandse Transplantatie Stichting

De Raad van Bestuur besluit conform voorstel de begrotingsaanvraag van de Nederlandse Transplantatie Stichting goed te keuren.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met € 121.000,-. Hierover wordt VWS nog afzonderlijk geïnformeerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In het kader van de Wet op de Orgaandonatie (WOD) voert de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) de Nederlandse activiteiten op het gebied van de orgaantransplantatie uit. Jaarlijks leggen de NTS en zorgverzekeraars de – in lokaal overleg overeengekomen – begrotingsaanvraag voor aan de NZa.

§      De begroting bestaat uit twee deelbegrotingen: voor rgaanactiviteiten en voor weefselactiviteiten. De directie Zorgmarkten Cure heeft beide begrotingen geanalyseerd en goedgekeurd.

Naar boven