Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 december 2007
Publicatiedatum:06-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Tarief en prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie

 

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Tarief en prestatiebeschrijving voor oefentherapie” (CV-5900-4.0.-7) vast. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 januari 2008.

De directeur Zorgmarkten Cure wordt gemachtigd om een technische wijziging in de Beleidsregel over het ambtshalve vaststellen van prestatiebeschrijvingen te verwerken.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa heeft op 13 november 2007 van VWS de Aanwijzing ontvangen om de vrije prijsvorming voor oefentherapie te realiseren.

§       Hiervoor is de conceptbeleidsregel "Tarief en prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie" opgesteld. De huidige Beleidsregels voor oefentherapeuten eindigen per 31 december 2007.

Tarieven rijbewijskeuringen door cardiologen 

De Raad van Bestuur besluit om de prestatie en het tarief voor rijbewijskeuringen zoals die nu al bestaan voor neurologen ook declarabel te maken voor cardiologen. Dat betekent dat er geen afzonderlijke prestatie en tarief voor het uitgebreid beoordelen van een ECG wordt opgesteld. De prestatieomschrijving voor schriftelijke informatieverstrekking wordt wel aangepast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In juni 2007 heeft de NZa van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) een verzoek ontvangen om een aantal prestaties en tarieven voor keuringen door cardiologen vast te stellen.

§       De NZa is geen voorstander van verdere detaillering van de systematiek voor Diagnose Behandel Combinaties. Om het declareren door cardiologen voor rijbewijskeuringen mogelijk te maken kan eenvoudig worden aangesloten bij de bestaande prestatie en het tarief voor neurologen.

Decemberuitlevering DBC-tarieven

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “DBC bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling A-segment” (CI-1025).

§       “DBC bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling B-segment” (CI-1026).

§       “Honorariumbedragen DBC’s” (CI-1027).

§       “Normtijden DBC’s” (CI-1028).

§       “Kostenbedragen lijst DBC bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling A-segment” (CI-1029).

De ingangsdatum van de Beleidsregels is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Na de vaststelling en uitlevering van het DBC pakket 2008 bleken er fouten te zitten in de normtijden.

§       De stichting DBC Onderhoud heeft de normtijden en tarieven 2008 aangepast. De NZa toetst aangepaste voorstellen van de stichting DBC Onderhoud marginaal.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

DBC Nervus Vagus Stimulatie chronische depressieve patiënten

De Raad van Bestuur besluit akkoord te gaan met een prestatieomschrijving voor nervus vagus stimulatie voor medicamenteus onbehandelbare chronisch depressieve patiënten. Deze nieuwe Diagnose Behandel Combinatie (DBC) wordt in de bestaande productgroep voor nervus vagus stimulatie bij epilepsie patiënten ondergebracht.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft op 13 februari 2006 positief geadviseerd over het vaststellen van een prestatieomschrijving voor nervus vagus stimulatie voor chronisch niet medicamenteus te behandelen depressieve patiënten. Daar hoort ook het onderbrengen van de nieuwe DBC bij in een bestaande productgroep en de bijbehorende tarief aanpassingen.

§       Er was echter een verdeeld advies over bekostiging van deze dure vorm van zorg. Besluitvorming is aangehouden in afwachting van een nader advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De directie Zorgmarkten Cure vindt dat op basis van de recente herbeoordeling door het CVZ de voorgestelde tarieven en prestatieomschrijvingen alsnog vastgesteld kunnen worden.

Beleidsregel aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2007 en 2008

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2007” (CI-1023).

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2008” (CI-1024).

De ingangsdatum van beide Beleidsregels is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft een verzoek ingediend om de Beleidsregelbedragen voor de inzet van traumahelikopters in verband met nachtelijke inzet voor de jaren 2005, 2006 en 2007 te verhogen. Daarnaast verzoekt VWS om ook voor de periode januari tot en met juni 2008 een nieuwe beleidsregel aanvaardbare kosten vast te stellen met een éénmalige extra financiering van € 1.091.250,-. Voor de nachtpilot stelt VWS de benodigde extra financiële middelen beschikbaar voor de extra inzet en beschikbaarheid van mensen in de periode vanaf 2005 tot en met juni 2008.

§       Op basis van het in december 2007 te verschijnen evaluatierapport realiseert de NZa een adequaat onderbouwde bekostiging voor de periode vanaf juli 2008. 

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Herziening hoofdstuk XIV orale implantologie

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel "lijst van tandheelkundige verrichtingen met bijbehorende puntenaantallen" (CV-5300-4.2.5.-28) vast. De nieuwe Beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 29 oktober 2007 de Beleidsregel "lijst van tandheelkundige verrichtingen met bijbehorende puntenaantallen" (CV-5300-4.2.5.-27) vastgesteld (B07-338).

§       Na deze vaststelling hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) verzocht om de prestatiebeschrijving J06 “correctie foramen mentale” te veranderen in “vrijleggen foramen mentale”. De prestatiebeschrijving “vrijleggen foramen mentale” is voor tandartsen duidelijker. De Associatie Nederlandse Tandartsen stemt in met de wijziging.

Naar boven