Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 september 2016
Publicatiedatum:20-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Assurancerapport KPMG RZ17a en gecorrigeerde “Beoordelings- en verantwoordingsrapportage dbc-pakket 2017 (RZ17a)” met bijbehorende Bijlage en erratum addendum

De Raad van Bestuur besluit om de nieuwe versie van het beoordeling- en verantwoordingsdocument RZ17a (versie augustus 2016), inclusief het bijbehorende erratum, vast te stellen en te publiceren.


Gezamenlijke publicatie met de LHV van het rapport NIVEL, Scenario’s voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte (herziene versie)

De Raad van Bestuur besluit om de herziene versie van het NIVEL-rapport “Scenario’s voor de differentiatie van het inschrijftarief huisartsenzorg op basis van zorgzwaarte” te publiceren op website van de NZa.


Model Jaarverslaggeving 2016 CAK

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het  aan de Raad van Bestuur voorgelegde Model Jaarverslaggeving 2016 CAK vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit, voor de onderdelen waarop de NZa toezicht houdt en onder voorbehoud dat VWS de overige onderdelen vaststelt, het aan de Raad van Bestuur voorgelegde Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK vast te stellen en te publiceren.


U&H toets wetsvoorstel aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Raad van Bestuur besluit de definitieve tekst van de U&H-toets vast te stellen en aan het ministerie van VWS te zenden.


Juridisch Kader Centraal Meldpunt Zorgfraude

De Raad van Bestuur van Bestuur stemt in met het concept convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: 'Kernteam Centraal Meldpunt Zorgfraude (kernteam CMZF)', het concept Informatieprotocol CMZF 2016 en de concept Matrix informatieprotocol CMZF 2016 vast te stellen.


Monitor Collectiviteiten zorgverzekeringen

De Raad van Bestuur van Bestuur besluit om de monitor collectiviteiten zorgverzekeringen vast te stellen.

Naar boven