Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 21 juli 2015
Publicatiedatum:14-09-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerders
De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Controle en Administratie Wlz-uitvoerders' vast te stellen.
 
Beleidsregel Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg
De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Kostprijsmodel zorgproducten medisch specialistische zorg' (BR/CU-2144) vast te stellen.

Aanpassing maximumtarieven Nederlands Astmacentrum Davos in verband met Zwitserse meerkosten
De raad van bestuur besluit het volgende:

  • Aan zorginstelling Merem, voor zorg geleverd op de locatie Davos (Zwitserland), een nieuwe individuele tariefbeschikking af te geven voor 2015 met aangepaste specifieke maximumtarieven voor de DBC-zorgproducten voor complex chronisch longfalen. Deze beschikking vervangt de eerder afgegeven individuele tariefbeschikking voor 2015 en is gebaseerd op een tweezijdig tariefverzoek.
  • Aan zorginstelling Merem, voor zorg geleverd op de locatie Davos (Zwitserland) in 2015 extra compensatie te bieden vanwege zorgtrajecten die in 2014 zijn gestart maar in 2015 zijn afgesloten, omdat ook deze DBC-zorgproducten worden geraakt door de  gewijzigde koersverhouding.
  • De tariefbeschikking voor zorginstelling Merem, voor zorg geleverd op de locatie Davos (Zwitserland), uit te breiden met het product 'klinisch assessment' en het aantal verpleegdagen in de zorgprofielen van de oorspronkelijke DBC-zorgproducten neerwaarts bij te stellen vanwege deze toevoeging.

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolg opleidingen 2015 en verder
De raad van bestuur stelt de beleidsregels 'Beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen voor het jaar 2015 en verder' vast.
 
Algemene verkenning experimenteerartikel 10.1.2 Wet langdurige zorg
De raad van bestuur besluit het advies 'Algemene verkenning experimenteerartikel 10.1.2 Wet langdurige zorg' definitief vast te stellen.

Protocol Zorgverzekeringswet met oplevering in 2016
De raad van bestuur besluit het 'Protocol onderzoek Zvw, met oplevering in 2016' vast te stellen.

Regeling transparantie zorginkoop proces Zvw
De raad van bestuur besluit de regeling 'Transparantie zorginkoopproces Zvw' vast te stellen.
 
Inkoopmodellen eerstelijns zorg
De raad van bestuur stelt deel 1 en 2 van het consultatiedocument 'Inkoopmodellen eerstelijns zorg' vast.

Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg
De raad van bestuur besluit om de gewijzigde beleidsregel 'Budgettair kader Wlz 2016' (CA-BR-1602) vast te stellen.

Naar boven