Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 22 februari 2011
Publicatiedatum:07-03-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing beleidsregel regionale ondersteuning

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ (BR/CU-7028) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregel DBC-tarifering behandeling en verblijf curatieve GGZ en nadere regel Informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregel en nadere regel vast te stellen:

  • Beleidsregel ‘DBC-tarifering behandeling en verblijf’ (BR/CU-5041). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.
  • Nadere regel ‘Informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw’ (NR/CU-507). Deze nadere regel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub a, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst.

Beleidsregels afbouw voorlopige mutatie in verband met extramurale kapitaallasten

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • ‘Afbouw voorlopige mutatie in verband met extramurale kapitaallasten’ (BR/CA-300-465). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.
  • ‘Afbouw tijdelijke kapitaallasten’ (BR/CU-5042). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.
Naar boven