Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 18 augustus 2009
Publicatiedatum:27-08-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel nacalculatie

De Raad van Bestuur stelt de beleidsregel “Nacalculatie” (CA-397) vast. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2010.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op verzoek van partijen is de uiterste indieningdatum van het nacalculatieformulier 2009 verschoven naar 1 september 2010 omdat de indieningdatum van 1 juli 2010 door veel zorgaanbieders en zorgkantoren niet gehaald wordt.

§       De Adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Heroverweging besluit budgetschoning in verband met opleidingsfonds bij radiotherapeutische centra en laboratoria

De Raad van Bestuur besluit tot een gedeeltelijke heroverweging van het eerder genomen besluit B09-074 van 31 maart 2009 over het uitvoeren van een budgetschoning in verband met de overgang van een aantal categorieën instellingen, waaronder zelfstandige radiotherapeutische centra en productiesamenwerkingsverbanden, naar het opleidingsfonds.

De Raad van Bestuur besluit dat er in 2010 géén budgetschoning bij de zelfstandige radiotherapeutische centra en productiesamenwerkingsverbanden zal plaatsvinden.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 31 maart 2009 besloten per 1 januari 2010 een budgetschoning uit te voeren voor een aantal categorieën instellingen in verband met de overgang naar het opleidingsfonds. Het betreft de audiologische centra, radiotherapeutische centra, epilepsiecentra, pathologische laboratoria en laboratoria voor infectieziekten.

§       Na de besluitvorming van 31 maart 2009 is gebleken dat de opleidingsplaatsen in de zelfstandige radiotherapeutische centra en productiesamenwerkingsverbanden vanuit de universitair medische centra’s (UMC’s) worden gefinancierd.

§       In 2007 zijn de betreffende opleidingsplaatsen reeds uit het budget van de UMC’s geschoond.

§       Er zijn daardoor geen belemmeringen voor deze instellingen om toegelaten te worden tot het opleidingsfonds.

Beleidsregel steunverlening AWBZ

De Raad van Bestuur stelt de beleidsregel “Steunverlening AWBZ” (CA-398) vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Per 1 januari 2009 is er een aparte beleidsregel steunverlening voor de Care-sector geïntroduceerd. In deze beleidsregel is uitdrukkelijk bepaald dat steunverlening alleen aan de orde kan zijn voor intramurale zorgaanbieders. De NZa is van mening dat die beperking in het beleid niet verdedigbaar is wanneerl een steunverzoek van een extramurale zorgaanbieder voldoet aan alle overige voorwaarden voor steunverlening.

§       In de voorliggende beleidsregel wordt de uitsluiting van extramurale zorgaanbieders opgeheven. Alle overige huidige voorwaarden en eisen blijven intact.

Naar boven