Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 10 maart 2009
Publicatiedatum:09-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Kosten “afhijsen brandweer”

De Raad van Bestuur neemt de volgende besluiten over het afhijsen van patiënten door de brandweer:

§       De kosten voor het afhijsen worden opgenomen in de beleidsregel “Budgettering ambulancediensten” op basis van de aantallen maal de lokaal gehanteerde tarieven.

§       De aanvaardbare kosten worden aangepast op basis van afspraken die lokaal gemaakt worden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

§       De kosten van het afhijsen worden verdisconteerd in het sluittarief van de ambulancevervoerders (spoedrit).

De betreffende beleidsregel wordt als hamerstuk aan de Raad van Bestuur voorgelegd.

Op basis van een voorlopige schatting betekent dit besluit een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg  met € 700.000,-. Op basis van ingediende formulieren zal er in juni 2009 een reëler beeld zijn van het effect op het Budgettair Kader Zorg. VWS is hiervan op de hoogte.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het gerechtshof te Amsterdam heeft aangegeven dat het afhijsen van patiënten niet in alle gevallen tot het takenpakket van de brandweer behoort. Wanneer het niet tot het takenpakket behoort, mag de brandweer hiervoor leges in rekening brengen.

§       Het College voor zorgverzekeringen heeft aangegeven dat het afhijsen tot het takenpakket van de ambulancezorg hoort. De ambulancevervoerder is verantwoordelijk voor het vervoer vanuit de woning van de verzekerde. De ambulancedienst kan hierbij de hulp van derden inschakelen.

§       De kosten van het afhijsen zijn momenteel nog niet opgenomen in de budgetten van de ambulancediensten.

§       De NZa is primair verantwoordelijk voor het zorgvuldig vaststellen van de budgetten en de bijbehorende tarieven. De NZa moet een budget vaststellen waarmee kwalitatief goede ambulancezorg kan worden aangeboden.

§       De NZa kan eventuele onduidelijkheden over het macrokader en de vereveningsystematiek niet oplossen. Dit mag geen obstakel vormen voor de primaire verantwoordelijkheid van de NZa.

§       De Adviescommissie Cure Instellingen heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de technische uitwerking. De financiële impact baart Zorgverzekeraars Nederland en VWS zorgen.

Tarieven Add-on dure- en weesgeneesmiddelen 2010

De Raad van Bestuur gaat conform voorstel akkoord met de planning van het informatieverzoek, de handhavingsprocedure inclusief tijdpad en de verzending van de bijgevoegde concept brieven door de directeur Zorgmarkten Cure.

De informatieuitvraag en handhavingsprocedure worden vanuit het oogpunt van reductie van administratieve lasten geëvalueerd met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het opstarten van een onderzoek naar onvermijdbare spillage in de tariefstelling.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Binnen de nieuwe DBC-productstructuur (DOT) worden dure geneesmiddelen via add-ons gefinancierd en bekostigd. Om tarieven voor de add-ons dure- en weesgeneesmiddelen te kunnen bepalen, moet de NZa over informatie beschikken. Recente informatie over de kosten van dure geneesmiddelen is niet voorhanden.

Naar boven