Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Envida – Stichting Bejaardenzorg Clara Fey – Academisch Ziekenhuis Maastricht
Ondertekeningsdatum:10-12-2021Publicatiedatum:09-02-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.Op 31 mei 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2.Stichting Envida (hierna: Envida) is actief op het gebied van verpleegzorg en wijkverpleging in Maastricht en regio Heuvelland.

 

3.Academisch Ziekenhuis Maastricht is actief op het gebied van Maastricht en Valkenburg.

 

4.Stichting Bejaardenzorg Clara Fey (hierna: Bejaardenzorg Clara Fey) is actief op het gebied van intramurale en extramurale geriatrische revalidatiezorg in Maastricht en regio Heuvelland. Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft uitsluitende zeggenschap over Bejaardenzorg Clara Fey.

 

Het voornemen

 

5.Het voornemen betreft de overname van de activa behorend bij de kortdurende zorgactiviteiten van Envida door Bejaardenzorg Clara Fey. Daarnaast zal door een voorgenomen statutenwijziging van Bejaardenzorg Clara Fey een gelijk aantal leden van de raad van toezicht worden benoemd door Envida en Academisch Ziekenhuis Maastricht, waarbij door de raad van toezicht over strategische besluiten met unanimiteit wordt besloten. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieverklaring van 14 december 2020, een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging van 11 mei 2021 en een bij de aanvraag overgelegde conceptkoepelovereenkomst van 26 augustus 2021.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6.Betrokken organisaties zijn Envida, Academisch Ziekenhuis Maastricht en Bejaardenzorg Clara Fey.
 

7.Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Envida en Academisch Ziekenhuis Maastricht gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Bejaardenzorg Clara Fey en een onderdeel van Envida en daarmee een volwaardige gemeenschappelijke onderneming tot stand brengen.
 

 

Beoordeling

 

10.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B.Betrokkenheid belanghebbenden

 

12.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.
 

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C.Cruciale zorg

 

15.Envida en Bejaardenzorg Clara Fey leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Academisch Ziekenhuis Maastricht levert spoedeisende hulp en acute verloskunde. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

 

Besluit

 

16.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 10 december 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17. 

Naar boven