Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 25 maart 2008
Publicatiedatum:06-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Bekostiging uitleen verpleegartikelen

De Raad van Bestuur besluit de wijze van bekostiging van het in bruikleen verstrekken van verpleegartikelen op de korte termijn onveranderd te laten.

Voor de lange termijn stelt de Raad van Bestuur zich op het standpunt om de gehele uitleen van verpleegartikelen uit de werkingssfeer van de Wet marktordening gezondheidszorg te halen. Dit standpunt van de NZa wordt in een brief aan VWS kenbaar gemaakt.  

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Instellingen die alleen waren toegelaten voor de uitleen van verpleegartikelen vielen niet onder de reikwijdte van de Wet tarieven gezondheidszrog (Wtg). Dit hield in dat productieafspraken niet aan de rechtsvoorganger van de NZa ter goedkeuring werden voorgelegd en dat de financiering niet ten laste kwam van de contracteerruimte. Onder de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg) moet dit echter wel gebeuren.

§       Op korte termijn is geen andere wijze van bekostiging realiseerbaar. De risico's die aan het handhaven van de huidige wijze van bekostiging zijn verbonden, zijn zeer beperkt.

§       Het lange termijn alternatief om de uitleen van verpleegartikelen uit de werkingssfeer van de Wet marktordening gezondheidszorg te halen is ingegeven vanuit de gedachte “dereguleren waar mogelijk” en daarmee het verminderen van de administratieve lasten.

Vijf minutentarief centra bijzondere tandheelkunde

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “De opbouw en berekening van de individuele vaste tarieven ten behoeve van zelfstandige instellingen voor bijzondere tandheelkunde” (CV-3600-1.0-8) vast te stellen. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 april 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Zorgverzekeraars Nederland en de Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) hebben het verzoek ingediend om naast het uurtarief voor CBT's ook een vijf-minutentarief mogelijk te maken.

§       Dit verzoek betekent een serviceverbetering voor zowel de consument als marktpartijen omdat het meer recht doet aan de praktijk en de declaratie meer inzichtelijk maakt.

§       Partijen hebben tevens verzocht om niet alleen het 5-minutentarief mogelijk te maken, maar in de Beleidsregel ook de 24 codes op te nemen die de verschillende typen centra hanteren. De NZa vindt het vanuit het belang van het reduceren van administratieve lasten geen gewenste ontwikkeling om de 24 coderingen op te nemen voor het 5-minutentarief. Het veld mag zelf dergelijke codes opstellen en hanteren, daarvoor is regelgeving van de NZa niet nodig.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft positief geadviseerd over het 5-minuten tarief. De adviescommissie heeft begrip voor de overwegingen van de NZa om de 24 codes niet in de Beleidsregel op te nemen.

Beleidsregel huisartsenzorg inzake elektronisch declareren

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “De tariefopbouw maximumtarieven voor huisartsenhulp (totale praktijk)” (CV-5000-4.0.1.-4) vast te stellen. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 april 2008. De effectuering van deze Beleidsregel in de tariefbeschikking gebeurt in twee fasen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 5 oktober 2007 ontving de NZa een gezamenlijke brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over de afspraken die VWS, LHV en ZN hebben gemaakt over de afronding van het Vogelaarakkoord.

§       In deze afspraken is overeengekomen de tijdelijke vergoeding voor digitale declaratie als opslag op het inschrijvingstarief per 1 april 2008 te laten vervallen.

§       Partijen hebben een dringend beroep gedaan op de NZa om in de tariefbeschikking huisartsenzorg per 1 april 2008 vooralsnog alleen de omschrijving én het tarief bij de digitale declaratiecodes aan te passen, zodat alle leveranciers van Huisarts Informatie Systemen, huisartsen en zorgverzekeraars voldoende tijd krijgen om hun systemen aan te passen.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft positief geadviseerd.

Naar boven