Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 15 oktober 2007
Publicatiedatum:17-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Consultatiedocument Daisy

De Raad van Bestuur gaat met inachtneming van een aantal opmerkingen akkoord met het consultatiedocument “Prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2009, 2010, 2011”.

Het consultatiedocument wordt op 1 november 2007 gepubliceerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa wil de curatieve zorgsector consulteren over de invulling van de aanstaande overgangsperiode 2009, 2010, 2011 van prestatiebekostiging met maatstafconcurrentie. Daarvoor is een intensieve consultatieperiode van vijf maanden gepland.

§       De NZa vindt deze consultatieperiode nodig om het beoogde systeem van maatstafconcurrentie zorgvuldig en concreet vorm te geven.

Consumentenprogramma

De Raad van Bestuur stelt met inachtneming van de tekstuele opmerkingen van de NPCF het visiedocument “(In) het belang van de consument” vast, inclusief de beschrijving van het algemeen consumentenbelang en de wijze waarop de NZa het algemeen consumentenbelang borgt.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitvoering van het Consumentenprogramma van de NZa. De organisatorische verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het Consumentenprogramma ligt bij een stuurgroep die voorgezeten wordt door de directie Ontwikkeling.

De Raad van Bestuur stuurt een schriftelijke reactie naar aanleiding van de brief van de NPCF van 9 oktober 2007.

Het Consumentenprogramma wordt voor het publiek gepresenteerd op 1 november 2007 tijdens een daarvoor georganiseerde bijeenkomst.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het  bewaken van het algemeen consumentenbelang is een centrale taak van de NZa.

§       De wijze waarop de NZa het algemeen consumentenbelang interpreteert en bewaakt is in een consultatiedocument uitgewerkt en voorgelegd aan en besproken met marktpartijen. De resultaten van de consultatieperiode zijn verwerkt in een visiedocument. Onderdeel van het visiedocument is een Consumentenprogramma gericht op het oplossen van de belangrijkste knelpunten voor consumenten op zorgmarkten.

Werkprogramma NZa 2008 en consultatiedocument NZa agenda 2008

De Raad van Bestuur stelt de hoofdstukken 1 t/m 3 van het werkprogramma NZa 2008 en de concept brief aan VWS vast. De brief wordt maandag 15 oktober 2007 aan VWS verstuurd.

De Raad van Bestuur stelt de tekst van het consultatiedocument “NZa agenda 2008” vast. Het consultatiedcument wordt zo spoedig mogelijk op Internet geplaatst en geagendeerd voor de vaste adviescommissies Cure en Care. De consultatieperiode loopt tot eind november 2007.

De belangrijkste overwegingen voor deze besluiten zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 24 september 2007 de begroting 2008 vastgesteld en deze samen met het concept werkprogramma, de menukaart en de productsheets aan VWS gestuurd (zie B07-287).

§       In de aanbiedingsbrief is aan VWS aangegeven dat de NZa uiterlijk 15 oktober 2007 elementen uit de stakeholdersanalyse zal verwerken in de hoofdstukken 1 t/m 3. VWS is op 2 oktober 2007 schriftelijk akkoord gegaan met dit verzoek onder de voorwaarde dat de tekstuele aanpassingen geen gevolgen hebben voor de inhoud van het werk en de omvang van de begroting.

§       De Raad van Bestuur en directeuren op 8 oktober 2007 in aanwezigheid van vertegenwoordigers van Boer & Croon een eerste gedachtewisseling hebben gehad over de aanbevelingen van Boer & Croon en de daaruit voortvloeiende acties.

§       De resultaten van deze discussie adequaat zijn verwerkt in de hoofdstukken 1 t/m 3 van het werkprogramma 2008 en het consultatiedocument “de NZa agenda 2008".

Herziening Beleidsregel modernisering en innovatie huisartsenzorg

De Raad van Bestuur besluit om de lijst met verrichtingen die hoort bij de Beleidsregel Modernisering en Innovatie huisartsenzorg vanaf 1 januari 2008 ongewijzigd te verlengen. In overleg met partijen zal de NZa voor 1 juli 2008 komen met een aanpassing van de lijst, die per 1 januari 2009 in werking zal treden.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de concept brief die is voorbereid om voornoemd besluit aan marktpartijen te melden.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa heeft in 2007 in het kader van de oriënterende monitor huisartsenzorg het voortouw genomen om de lijst met verrichtingen door huisartsen en de tarifering daarvan te evalueren.

§       De directie Zorgmarkten Cure op basis van een aantal vooraf gestelde criteria een vierdeling in de verrichtingen door huisartsen heeft voorgesteld. ZN, LHV en CVZ hebben weliswaar overeenstemming over deze vierdeling, maar over de toedeling van een aantal verrichtingen verschillen zij echter van mening. De directie Zorgmarkten Cure beschikt op dit moment over onvoldoende informatie om toedeling van de verrichtingen en de tarifering daarvan voldoende te onderbouwen.

§       De directie Zorgmarkten Cure stelt voor om – mede gezien het septemberakkoord van LHV, ZN en VWS – de verdere evaluatie en onderbouwing van de toedeling van de verrichtingen door huisartsen en de tarifering daarvan te verschuiven naar 2008. 

§       De directie heeft een concept brief voorbereid om marktpartijen te informeren over dit besluit.

Aanpassing beleidsregel en regeling experiment Sint Maartenskliniek (SMK)

De Raad van Bestuur stelt de gewijzigde Beleidsregel “experiment SMK” (CI-1022) en de nadere regel “experiment SMK” (CI/NR-100.075) vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§      Het Ministerie van VWS heeft het advies van de NZa om het DBC-experiment van de SMK te verlengen, overgenomen. Het experiment wordt met een jaar verlengd en zal op 1 januari 2009 eindigen.

§       Het besluit van VWS brengt met zich mee dat de bestaande Beleidsregel en nadere regel over het experiment SMK moeten worden aangepast.

§       Het feit dat er bij SMK een experiment vrije prijzen loopt betekent niet dat SMK een voorsprong heeft bij de introductie van maatstafconcurrentie. Alle ziekenhuizen hebben de vrijheid om zich in 2008 voor te bereiden op de introductie van maatstafconcurrentie en de bedrijfsvoering daarop aan te passen.

Uitvoeringstoets innovatie in de AWBZ

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de uitvoeringstoets “innovatie in de AWBZ”. De uitvoeringstoets wordt schriftelijk aangeboden aan de staatssecretaris van VWS.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft op 23 augustus 2007 de NZa verzocht om een uitvoeringstoets waarbij de mogelijkheden worden verkend voor het bevorderen van innovatie in de AWBZ.

§       De directie Zorgmarkten Care heeft een voorstel ontwikkeld op welke wijze de NZa binnen de AWBZ kan omgaan met experimenten en innovatie.

§       In de uitvoeringstoets geeft de NZa aan dat innovatie weliswaar kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de contracteerruimte, maar waarschuwt VWS voor het risico dat innovatie ook kan leiden tot een nieuwe zorgvraag waardoor de druk op de contracteerruimte toeneemt.

Naar boven