Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 februari 2017
Publicatiedatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel 'Tandheelkundige zorg'

De Raad van Bestuur besluit om de beleidsregel 'Tandheelkundige zorg' met kenmerk BR/REG-17101a vast te stellen. Deze beleidsregel heeft als ingangsdatum 1 maart 2017.

Bekostiging van trombosezorg voor cliënten die op grond van de Wlz in een Wlz-instelling verblijven en behandeling door dezelfde instelling ontvangen.

De Raad van Bestuur besluit dat trombosezorg voor Wlz-cliënten bij verblijf in een instelling en behandeling door dezelfde instelling met ingang  van 1 januari 2018 integraal vanuit een zzp wordt bekostigd.

De Raad van Bestuur besluit om de bij de RvB-stukken gevoegde brief over de raming van de overheveling van trombosezorg aan het ministerie van VWS te sturen.

Bekostiging MSVT per 2018

De Raad van Bestuur besluit dat voor verpleging en verzorging (wijkverpleging) de beleidsregel MSVT met ingang van 1 januari 2018 vervalt. De betreffende zorg kan dan gedeclareerd worden onder de prestaties voor verpleging en verzorging.

Voor medisch specialistische zorg wordt de declaratiebepaling per 2018 aangepast naar aanleiding van de nieuwe duiding; de twee prestaties voor complexe en minder complexe MSVT (OVP's) binnen de medisch specialistische zorg blijven behouden, het tarief blijft ongewijzigd.

De Raad van Bestuur besluit dat voor langdurige zorg met Wlz indicatie de zzp- en vpt-tarieven met ingang van 1 januari 2018 generiek met € 0,03 worden verhoogd in verband met de zorg die ten laste van het Wlz kader gedeclareerd moet worden. De MSVT is bij deze leveringsvormen onderdeel van een integrale zzp- of vpt-prestatie.

De Raad van Bestuur besluit dat de NZa VWS het advies stuurt over de overheveling van € 100.500.000,- van het kader medisch specialistische zorg naar het kader Wlz (+ € 3.200.000,-)  en het kader Wijkverpleging (+ € 97.300.000,-). In het kader medisch specialistische zorg blijft € 500.000,- behouden. (Bedragen prijspeil 2015.)

Cliëntondersteuning zorgkantorenen wachtende in de Wlz

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Cliëntondersteuning in de Wlz' vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit om het rapport 'Wachtenden in de langdurige zorg' vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur besluit om het gecombineerd plan van aanpak naar aanleiding van de deze rapporten vast te stellen.

Naar boven