Onderwerp: Bezoek-historie

Wachttijden casemanagement dementie - oktober 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Introductie

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. In het vervolg vindt de aanlevering ieder kwartaal plaats door het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en wij beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

De eerste aanlevering vond plaats in de maand oktober met peildatum 1 oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de eerste aanlevering in oktober. Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

2 Resultaten

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van oktober 2021, tot nu toe 50 aanleveringen op het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 81% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 50 netwerken die hebben aangeleverd zijn er in totaal 49.078 cliënten in zorg voor casemanagement dementie.1 In totaal zijn er 1021 fte casemanagers dementie werkzaam in deze netwerken.

2.1 Aantal wachtenden

Samen staan er 1348 mensen op de wachtlijst voor een casemanager. In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 517 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst.

Er zijn 18 netwerken zonder een wachtlijst.

Figuur 1: Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk

Een staafdiagram met het aantal wachtenden per aanleverend netwerk, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wachtenden die langer dan 6 weken wachten en wachtenden die minder dan 6 weken wachten. Van de 32 netwerken met wachtenden varieert het aantal tussen de 1 en 185.

2.2 Wachtenden ten opzichte van cliëntennetwerk

Hieronder is voor elk van de netwerken te zien wat de verhouding is van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk.

Figuur 2: Het aandeel wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk.

Een staafdiagram met het aandeel wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Van de 32 netwerken met wachtenden varieert het percentage wachtenden tussen de 0,1% en 13%.

2.3 Gemiddelde wachttijd

De gemiddelde aangeleverde wachttijd voor casemanagement dementie (gewogen naar cliëntaantallen) is 3,1 weken. Van alle aangeleverde netwerken is er bij 17 sprake van een wachttijd van 0 weken. Hieronder is te zien hoe de gemiddelde wachttijd varieert tussen de netwerken.

Figuur 3: De gemiddelde wachttijd voor alle aanleverende netwerken

Een histogram met de verdeling van de gemiddelde wachttijd tussen de aanleverende netwerken. 17 netwerken rapporteren een gemiddelde wachttijd van 0 weken. Voor de overige 33 netwerken varieert de gemiddelde wachttijd tussen de 1 en 12 weken.

2.4 Vervolg

Deze informatie gebruiken we als nulmeting voor het duiden van verdere ontwikkelingen. Op die ontwikkeling kunnen we na enkele metingen dieper ingaan. Op de korte termijn gaan we met de netwerken in gesprek die niet hebben aangeleverd. Tevens gebruiken we deze informatie voor ons toezicht en spreken we de regio's met de langste wachtlijsten.

Naar boven