Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 23 april 2013
Publicatiedatum:01-05-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Update release RZ13d DOT-pakket 2013
De Raad van Bestuur besluit om de release DOT (RZ13d) vast te stellen als productstructuur voor de medisch specialistische zorg per 1 juli 2013.

De Raad van Bestuur besluit de kostendelen en de honorariadelen van de tarieven van alle DBC-zorgproducten en overige zorgproducten vast te stellen zoals weergegeven in de DBC-zorgproducten- en tarieventabel.

De Raad van Bestuur besluit de 'Beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg' (BR/CU-2104) inclusief de volgende acht bijlagen vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2013 en vervangt de gelijknamige beleidsregel BR/CU-2102.

 • Bijlage 1 bij beleidsregel: Overzicht DBC-zorgproducten.
 • Bijlage 2 bij beleidsregel: Typeringslijsten per specialisme.
 • Bijlage 3 bij beleidsregel: Zorgactiviteitentabel.
 • Bijlage 4 bij beleidsregel: Overzicht overige zorgproducten.
 • Bijlage 5 bij beleidsregel: Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen.
 • Bijlage 6 bij beleidsregel: Indicatielijst stollingsfactoren.
 • Bijlage 7 bij beleidsregel: Kapitaallasten opslag voor Geriatrische Revalidatiezorg.
 • Bijlage 8 bij beleidsregel: Lijst ondersteunerhonoraria B-segment.

De Raad van Bestuur besluit de nadere regel 'Medisch specialistische zorg' (NR/CU-228) inclusief de volgende drie bijlagen vast te stellen. Deze nadere regel treedt in werking per 1 juli 2013 en vervangt de gelijknamige nadere regel NR/CU-227.

 • Bijlage 1 bij regeling: Diagnose-combinatietabel.
 • Bijlage 2 bij regeling: Registratieaddendum.
 • Bijlage 3 bij regeling: Sjabloon Standaard prijslijst.

NZa-kostprijs medisch specialistische zorg
De Raad van Bestuur besluit de herziene nadere regel 'Registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg', inclusief de drie bijlagen, vast te stellen (NR/CU-235). Deze nadere regel treedt in werking per 1 mei 2013 en vervangt de gelijknamige regeling met nummer NR/CU-2018.

Extra middelen vervoer dagbesteding
De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met het besluit om op de ingediende aanvragen  af te wijken van de tarieven op grond van artikel 4:84 Awb.

Voor de verdeling van de extra € 25 miljoen besluit de Raad van Bestuur de volgende beleidsregels vast te stellen:

 • 'Contracteerruimte 2013' (CA-300-571).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' (CA-300-569).
 • 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ' (CA-300-570)

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2013 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Naar boven