Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 februari 2013
Publicatiedatum:07-03-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Beheersmodel honoraria medisch specialisten
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beheersmodel honoraria medisch specialisten' (BR/CU-2100) vast te stellen. In deze beleidsregel is de uiterlijke datum van indiening van een verzoek tot overheveling van (een deel van) een honorarium omzetplafond gewijzigd van 1 maart jaar t+1 naar 1 juni van jaar t+1.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Beleidsregels 2013 RIVM
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Kosten Rijksvaccinatieprogramma en neonatale hielprikscreening' (CA-300-566) en 'Kosten vaccins' (CA-300-567) vast te stellen.

Beide beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werken terug tot 1 januari 2013.

Naar boven