Onderwerp: Bezoek-historie

Generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus - TB/REG-22649-01
Ondertekeningsdatum:08-02-2022Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, aanhef en onderdelen a en d, en derde lid, juncto artikel 51, van de Wmg;

 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 23 april 2020, kenmerk 1677978-204496-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de meerkosten en continuïteitsbijdrage vanwege het coronavirus in curatieve en forensische zorg (Stcrt. 2020, 23915);

 • de aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2022, kenmerk 3308642-1023276-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de verlenging van de geldigheidsduur van de prestatiebeschrijving voor meerkosten in verband met het coronavirus tot en met 31 december 2022;

alsmede:

 • de Beleidsregel generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus, met kenmerk BR/REG-22160;

 • de Regeling generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus, met kenmerk NR/REG-2222;

besloten dat:

zorgaanbieders die:

 • zorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg leveren;

 • waarop tarief- en/of prestatieregulering als bedoeld in de artikelen 50 tot en met 56 van de Wmg van toepassing is;

 • met uitzondering van zorg die bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt geleverd;

aan:

 • ziektekostenverzekeraars;

 • het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);

 • (niet-)verzekerden1;

rechtsgeldig:

met inachtneming van de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen de navolgende prestatie in rekening mogen brengen:

 • Meerkosten 2022 in verband met het coronavirus.

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestatie geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Aan het in rekening brengen van meerkosten met gebruikmaking van de prestatie 'meerkosten 2022 in verband met het coronavirus' worden de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen verbonden:

 1. De prestatie 'meerkosten 2022 in verband met het coronavirus' wordt slechts in rekening gebracht, indien hierover een schriftelijke afspraak is gemaakt tussen de zorgaanbieder en de ziektekostenverzekeraar of, wanneer het forensische zorg betreft, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Aan dit voorschrift wordt ook voldaan wanneer de schriftelijke afspraak, of set van afspraken, bedoeld in de vorige zin niet op individueel niveau, maar op landelijk niveau, door de branchepartijen van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars tot stand wordt/worden gebracht en de individuele leden unaniem met die afspraak of set van afspraken hebben ingestemd.

 2. De prestatie 'meerkosten 2022 in verband met het coronavirus' wordt slechts in rekening gebracht, indien daadwerkelijk zorg is geleverd aan verzekerden van de ziektekostenverzekeraar of aan justitiabelen met een forensische titel.

 3. In afwijking van het vorige voorschrift (b) kan de prestatie 'meerkosten 2022 in verband met het coronavirus' ook in rekening worden gebracht, indien de meerkosten betrekking hebben op zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar wordt gehouden voor coronapatiënten, of op extra gecreëerde zorgcapaciteit voor coronazorg, als dit op verzoek van het ROAZ/RONAZ en andere daartoe aangewezen organisaties of op grond van afstemming in ROAZ-verband is gebeurd.

 4. De prestatie 'meerkosten 2022 in verband met het coronavirus' wordt niet in rekening gebracht, c.q. komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien de zorgaanbieder niet in staat is aan te tonen dat de betreffende kosten hun directe oorzaak vinden in de coronapandemie. Er moet sprake zijn van een direct causaal verband tussen de in rekening gebrachte meerkosten en de coronapandemie.

Intrekking voorgaande beschikking

De Prestatiebeschrijvingsbeschikking continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus, met kenmerk TB/REG-20656-01, wordt ingetrokken. De in de vorige zin genoemde beschikking blijft van toepassing op aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2023. Aan de inwerkingtreding wordt terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari 2022.

Deze beschikking wordt aangehaald als: prestatie- en tariefbeschikking generieke prestatie meerkosten 2022 in verband met het coronavirus.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

J.J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven