Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 december 2011
Publicatiedatum:21-12-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels 2012 eerstelijns zorg

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen: 

 • ‘Experiment vrije prijzen mondzorg’ (BR/CU-7044).
 • ‘Eerstelijns psychologie’ (BR/CU-7047).
 • ‘Extramurale dieetadvisering’ (BR/CU-7051).
 • ‘Oefentherapie’ (BR/CU-7050)
 • ‘Fysiotherapie’ (BR/CU-7049).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012. 

Beleidsregel functiegerichte budgettering 2011

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels ‘Functiegerichte budgettering’ (BR/CU-2040) en ‘Functiegerichte budgettering revalidatie’ (BR/CU-2047) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012. 

Overgangsregeling categorale instellingen

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels ‘Compensatie IVA 2011 Categorale instellingen’ (BR/CU-2042) en ‘Garantieregeling kapitaallasten Categorale Instellingen 2012 t/m 2016’ (BR/CU-2046) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012. 

Beleidsregel Kraamzorg

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Kraamzorg 2012’ vast te stellen (BR/CU-7053). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012. 

Wijziging stofnamenlijst dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit de stofnamenlijst van de beleidsregel ‘Dure geneesmiddelen’ als volgt te wijzigen:

 • Drotrecogin (Xigris) en Palifermin (Kepivance) worden verwijderd.
 • Ranibizumab (Lucentis) wordt niet voorlopig toegevoegd voor de indicatie diabetisch macula oedeem.

Beleidsregel en nadere regel transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg en gewijzigde en beëindigde beleidsregels TSZ

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg’ (BR/CU-2061) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en nadere regel gewijzigd vast te stellen:

 • ‘Budgettering longrevalidatie’ (BR/CU-2060).
 • ‘Procedure en indieningstermijnen vaststellen en verrekening aanvaardbare kosten’ (BR/CU-2049).
 • ‘Eerste lijn (laboratorium)onderzoeken voor huisartsenlaboratoria’ (BR/CU-2058).
 • ‘Aanvullende inkomsten zorginstellingen’ (BR/CU-2052).
 • ‘Rente’ (BR/CU-2056).
 • ‘Renteprotocollering’ (BR/CU-2057).
 • ‘Afschrijving’ (BR/CU-2050).
 • ‘Huur en Erfpacht’ (BR/CU-2053).
 • ‘Kapitaallasten bij uitbesteding’ (BR/CU-2054).
 • ‘Beleidsregel voor trombosediensten’ (BR/CU-2055).
 • ‘Instandhoudingsinvesteringen’ (BR/CU-2051).
 • ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’ (AL/BR-0007).
 • Regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten’ (NR/CU-212).

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels te beëindigen: 

 • ‘Herziening budgetschoning B-segment loonkosten medisch specialisten in loondienst’ (BR/CU-2026).
 • ‘Definitieve opschoning budget in verband met uitbreiding B-segment 2009’ (CI-1089).
 • ‘Budgetschoning tweede tranche zorgopleidingen’ (CI-1102).
 • ‘Doorwerking kortingsmaatregel 2008’ (CI-1083).
 • ‘Kortingsmaatregel 2009’ (CI-1084).
 • ‘Definitieve opschoning budget in verband met uitbreiding B-segment 2008’ (CI-1059).
 • ‘Bedragen definitieve opschoning budgetten 2008 in verband met uitbreiding B-segment’ (CI-1065).
 • ‘Budgetschoning in verband met separate budgettering GGZ’ (CI-1115).
 • ‘Budgetcorrectie t.b.v. Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)’ (BR/CU-2024).
 • ‘Kortingsmaatregel 2011’ (BR/CU-2019).
 • ‘Opbrengstverrekening 2005’ (CI-1010).
 • ‘Opbrengstverrekening 2006’ (CI-1011).
 • ‘Opbrengstverrekening 2007’ (CI-1019).
 • ‘Budgetschoning opleidingsfonds audiologische centra en epilepsiecentra’ (CI-1126).
 • ‘Bedragen opschoning ziekenhuisbudgetten in verband met invoering B-segment’ (CI-753).
 • ‘Opschoning FB-budget in verband met de introductie van het DBC-segment met vrije prijzen’ (CI-860).
 • ‘Van DBC’s in het B-segment’ (CI-659).
 • ‘Overgangsregime kapitaallastenvergoeding’ (CI-1085).
 • ‘Experiment DOT Sint Maartenskliniek’ (BR/CU-2006).
 • ‘Module voor intensieve neurologische behandeling en begeleiding van MS patiënten’ (CI-934).
 • ‘Materiële kosten IKC en kankerregistratie’ (CI-806).
 • ‘Bureauformatie integrale kankercentra’ (CI-805).
 • ‘Palliatieve zorg Integraal Kankercentrum’ (CI-820).
 • ‘BTW constructies’ (CI-677/II-668/III-847).

Beleidsregel Overige Producten

De Raad van Bestuur besluit de gewijzigde beleidsregel ‘Overige producten’ (BR/CU-5057) vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

Beleidsregel nacalculatie 2011 + regeling AO/IC + regeling Informatieverstrekking

  De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregel en nadere regels vast te stellen:

  • De beleidsregel ‘Nacalculatie 2011’ (CA-300-511).
  • De regeling ‘Administratieve organisatie en interne controle AWBZ-zorgaanbieder 2011’ (NR/CA-300-009).
  • De regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2011’ (NR/CA-300-010).

  De beleidsregel en nadere regels treden in werking per 1 januari 2012. 

  Beleidsregels RIVM 2012

  De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • ‘Aanvaardbare kosten Regionale Coördinatie Programma’s en Inkoop, Opslag en Distributie (RCP&IOD) van RIVM’ (CA-300-514).
  • ‘Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprik screening’ (CA-300-515).
  • ‘Kosten vaccins’ (CA-300-516).

  De beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012.

  Beleidsregel Nationaal Programma Ouderenzorg 2012

  De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Nationaal Programma Ouderenzorg’ (CA-300-517) vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012.

  Beleidsregels 2012 huisartsenzorg

  De berekeningen over het inschrijftarief en het consulttarief worden gecheckt en per mail naar de Raad van Bestuur gestuurd. Theo Langejan is gemandateerd om nader te besluiten over de beleidsregels ‘huisartsenzorg’ (BR/CU-7045) en ‘huisartsenzorg verrichtingenlijst M&I’ (BR/CU-7046). De besluiten en de beleidsregels huisartsenzorg, verloskunde en logopedie moeten donderdag 15 december 2011 in de Staatscourant staan. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2012.

  Beleidsregels 2012 verloskunde

  Onder het voorbehoud van het ontvangen van de aanwijzing besluit de Raad van Bestuur de beleidsregel ‘Verloskunde’ (BR/CU-7048) vast te stellen. De taakstelling betekent een besparing van € 2 miljoen op het Budgettair Kader Zorg. VWS raamt de extra uitgaven voor geboortecentra op € 1,8 miljoen.

  Korting en herijking tarieven logopedie 

  De Raad van Bestuur besluit, mede op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek, tot een herijking van de normpraktijkkosten tot € 23.424,- (definitief niveau 2009) en een herijking van de rekennorm per 1 januari 2012 in drie gelijke tranches van 3.150 tot 2.348 logopedische zittingen per jaar.

  Onder het voorbehoud van het ontvangen van de aanwijzing besluit de Raad van Bestuur tot een structurele tariefkorting van 5,02% (prijsniveau 2011) over alle logopedische prestaties.

  De tariefkorting en de tariefherijking in drie jaren leiden tot de volgende verhogingen van het Budgettair Kader Zorg:

  • Per 1 januari 2012 € 4 miljoen.
  • Per 1 januari 2013 € 11 miljoen.
  • Per 1 januari 2014 € 14 miljoen.

  Beleidsregel en nadere regel beheersmodel honorariumomzet vrijgevestigde medisch specialisten

  De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Beheersmodel honoraria vrijgevestigde medisch specialisten’ en de nadere regel ‘Beheersmodel honoraria vrijgevestigde medisch specialisten’ vast te stellen. Zowel de beleidsregel als de nadere regel treden in werking per 1 januari 2012.

  Beleidsregel en nadere regel macrobeheersingsmodel

  Onder het voorbehoud van het ontvangen van de aanwijzing besluit de Raad van Bestuur de beleidsregel ‘Macrobeheersmodel’ en de nadere regel ‘Macrobeheersmodel’ vast te stellen. Zowel de beleidsregel als de nadere regel treden in werking per 1 januari 2012.

  Naar boven