Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 27 september 2011
Publicatiedatum:03-10-2011

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Opslag kapitaallasten dagbesteding

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten' (CA-300-510) en 'Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ' (CA-300-509) vast te stellen. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2012.

Beleidsregels en nadere regels curatieve GGZ

De Raad van Bestuur bevestigt dat zij voornemens is de volgende beleidsregels en nadere regels vast te stellen:

  • Beleidsregel 'Dyslexiezorg' (BR CU-5056).
  • Beleidsregel 'Overige producten' (BR CU-5057).
  • Beleidsregel 'Dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg' (BR CU-5058).
  • Beleidsregel 'Voorschotten en rentevergoeding GGZ Zvw' (BR CU-5059).
  • Beleidsregel 'Rente en opbrengstverrekening' (BR CU-5060).
  • Beleidsregel 'Extramurale GGZ Zvw' (BR CU-5049).
  • Beleidsregel 'Intramurale GGZ Zvw loon- en materiële kosten' (BR CU-5050).
  • Nadere regel 'Declaratiebepalingen DBC GGZ' (NR CU-513).
  • Nadere regel 'Verplichte aanlevering MDS'. 
  • Nadere regel 'Dyslexiezorg'.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal deze beleidsregels en nadere regels definitief vaststellen indien en nadat de Wet marktordening gezondheidszorg door de inwerkingtreding van de wet Aanvulling instrumenten bekostiging (AIB) Wmg is gewijzigd.

Naar boven