Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur van 13 en 14 december 2010
Publicatiedatum:21-12-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel Functiegerichte budgettering 2011
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Functiegerichte budgettering algemene en academische ziekenhuizen' (CU-2021) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregels GGZ
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en regeling GGZ vast te stellen:

- Beleidsregel 'DBC-tarifering behandeling en verblijf in de curatieve GGZ' (CU-5031).
- Beleidsregel 'Extramurale zorg GGZ Zvw' (CU-5035).
- Beleidsregel 'Intramurale GGZ Zvw, loon en materiele kosten' (CU-5036).
- Beleidsregel 'Dwang en drang in de geestelijke gezondheidszorg' (CU-5037)
- Beleidsregel 'Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ' (CU-5038).
- Beleidsregel 'Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ' (CU-5039).
- Beleidsregel 'Definities geestelijke gezondheidszorg Zvw' (CU-5040).
- Regeling 'Administratieve organisatie en interne controle registratie en facturering DBC's GGZ' (NR/CU-504)

Deze beleidsregels en nadere regel treden in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregel Kaakchirurgie, ongecompliceerde extractie
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Kaakchirurgie' (CU-7015) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Diverse beleidsregels unit Eerstelijns zorg en ketens in nieuwe format
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

- 'Bijzondere tandheelkunde instellingen' (CU-7008).
- 'Afronding' (CU-7009).
- 'Onderlinge waarneming' (CU-7010).
- 'Ombuigingsbijdrage' (CU-7011).
- 'Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie' (CU-7026).
- 'Extramurale dieetadvisering' (CU-7027).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregel Regionale ondersteuning eerstelijns zorg en kwaliteitsontwikkeling
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Regionale ondersteuning eerstelijns zorg en kwaliteitsontwikkeling' (CU-7014) vast stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregel contracteerruimte AWBZ 2011
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Contracteerruimte AWBZ 2011' vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg, wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 oktober 2010.

Beleidsregel extramuraal afleveren van geneesmiddelen voor intramurale instellingen
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Aanvaardbare kosten AWBZ' (CA-300-461) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2011. De beleidsregel 'Extramuraal afleveren van geneesmiddelen door intramurale instellingen' wordt per 1 januari 2011 beëindigd.

Beleidsregel preventie Eerstelijns psychologische zorg
De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Eerstelijns psychologische zorg' (CU-7013) en de nadere regel 'Eerstelijns psychologische zorg' (NR/CU-701) vast te stellen. De beleidsregel en nadere regel treden in werking per 1 januari 2011. De Raad van Bestuur besluit dat de in voornoemde beleidsregel opgenomen bepaling over de verplichting van een contract met een zorgverzekeraar bij het internetbehandeltraject slechts wordt vastgesteld voor 2011. De Raad van Bestuur besluit om in de tweede helft van 2011 een evaluatie uit te voeren op de effecten van de invoering van deze prestatie.

Beleidsregels GGZ
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en regelingen GGZ vast te stellen:

- Beleidsregel 'Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC's' (CU-5032).
- Beleidsregel 'Procedure en indieningtermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw' (CU-5033).
- Beleidsregel 'Vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten GGZ Zvw' (CU-5034).
- Regeling 'Informatieverstrekking vaststelling budgetten GGZ Zvw' (CU-503).
- Regeling 'Declaratiebepalingen DBC GGZ' (CU-505).

Deze beleidsregels en regelingen treden in werking per 1 januari 2011.

Beleidsregels Stoppen met roken en Ketenzorg
De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels en regelingen vast te stellen:

- Beleidsregel 'Stoppen-met-Roken programma' (CU-7019).
- Nadere regel 'Stoppen-met-Rokenprogramma' (CU/NR-703).
- Beleidsregel 'Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen' (CU-7012).
- Nadere regel 'Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen' (CU/NR-702).

Deze beleidsregels en regelingen treden in werking per 1 januari 2011.

Naar boven