Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 31 maart 2009
Publicatiedatum:08-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Budgetschoning in verband met opleidingsfonds

De Raad van Bestuur besluit per 1 januari 2010 een budgetschoning in verband met de overgang naar het opleidingsfonds uit te voeren bij de volgende instellingscategorieën: audiologische centra, radiotherapeutische centra, epilepsiecentra, pathologische laboratoria en laboratoria voor infectieziekten.

Voor de opleidende instellingen wordt met ingang van 1 januari 2010 structureel een korting doorgevoerd ter hoogte van het door VWS voorgestelde vergoedingsbedrag per opleidingsplaats, vermenigvuldigd met het aantal opleidingsplaatsen voor 2010. Voor de epilepsiecentra geldt een alternatief vergoedingsbedrag, dat binnen de daarvoor ingestelde procedure door de sector is voorgesteld.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa verzocht een budgetschoning uit te voeren in verband met de overgang naar het opleidingsfonds.

§       De instellingen kunnen zonder budgetschoning geen toegang krijgen tot het opleidingsfonds.

§       De specifieke schoning leidt tot een neutrale overgang op instellingsniveau.

§       De vaste Adviescommissie Cure Instellingen heeft overwegend positief geadviseerd.

Budgetschoning in verband met stagefonds

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om het beleidsregelbedrag per Beroeps Begleidende Leerweg per 1 januari 2009 met € 1100,- te verlagen.

De Raad van Bestuur stelt daartoe de Beleidsregel “Functiegerichte Budgettering 2009” (algemene en academische ziekenhuizen) vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa verzocht een budgetschoning uit te voeren in verband met de overheveling van financiële middelen uit de budgetten naar het stagefonds.

§       De betrokken partijen hebben ingestemd met de overheveling.

§       De vaste Adviescommissie Cure Instellingen heeft via een schriftelijke ronde positief geadviseerd.

Beleidsregel en nadere regel Farmacie

De Raad van Bestuur besluit – met inachtneming van een aantal juridisch technische aanpassingen – de Beleidsregel “Prestatiebekostiging farmaceutische zorg” (VC-5200-4.0.7.-5) en de Nadere Regel “Regeling administratie- en declaratievoorschriften prestatiebekostiging farmaceutische zorg” vast te stellen.

Cathy van Beek is gemachtigd om de Beleidsregel en Nadere Regel af te handelen.

De Beleidsregel treedt in werking per 6 april 2009. De Nadere Regel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Per 1 januari 2009 is een nieuwe Beleidsregel “Farmacie” van kracht. De nadere regel was hierop nog niet aangepast.

§       Tevens specificeert de Beleidsregel thans onbedoeld bepaalde dagen als feestdag, terwijl dit voor aanbieders van farmaceutische zorg "gewone" werkdagen zijn.

§       De verhoging van het dienstgewicht voor eerste terhandstelling correspondeert met de meerkosten die aan deze vorm van farmaceutische dienstverlening zijn verbonden.

§       De vaste Adviescommissie Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Nacalculatie AWBZ

De Raad van Bestuur stemt in met het voorstel om de uiterste indieningdatum van de nacalculatie 2008 te verschuiven van 1 juli 2009 naar 1 september 2009.

Eitel Homan is gemachtigd een besluit te nemen om het verschuiven van de datum in de relevante Beleidsregel aan te passen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In november 2008 is besloten om de nacalculatie op geleverde productie en de nacalculatie op overige nacalculeerbare onderdelen te integreren in één formulier. Dit betekent dat de oorspronkelijke indieningdatum van beide formulieren verschoven wordt van respectievelijk 1 maart en 1 oktober naar 1 juli.

§       Bij nader inzien blijkt de datum van 1 juli 2009 voor marktpartijen als uiterste inzenddatum van de nacalculatie 2008 bij de NZa problemen op te leveren omdat de marktpartijen geen afspraken hebben gemaakt hoe zij hun procedure zouden inrichten nu de NZa dit niet meer regelde. Zorgkantoren hebben de zorgaanbieders wel opgelegd de jaarrekening 2008, de nacalculatie 2008 en de accountantsverklaring behorende bij de nacalculatie 2008 voor 1 april 2009 bij de zorgkantoren aan te leveren.

§       Zorgaanbieders blijken echter in de praktijk meer tijd nodig te hebben om de productieregistratie op orde te krijgen. Zorgkantoren worden daarom relatief laat in het bezit gesteld van de relevante gegevens zodat de controle en accordering van deze productiecijfers te laat door de zorgkantoren en de externe accountant in het traject plaatsvindt.

Naar boven