Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 3 maart 2009
Publicatiedatum:11-03-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Waskosten geschrapt uit AWBZ-pakket verzorgingshuizen

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel “Materiële Kosten” (CA-355) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft besloten dat vanaf 1 januari 2009 de waskosten voor bewoners van verzorgingshuizen uit het AWBZ-pakket worden geschrapt. Hiermee wordt de regeling voor alle AWBZ-cliënten en instellingen gelijk getrokken.

§       Dit betekent dat cliënten die vanaf 1 januari 2009 in het verzorgingshuis worden opgenomen zelf hun waskosten betalen. Er geldt een overgangsregeling voor cliënten die al vóór 1 januari 2009 in het verzorgingshuis woonden. De waskosten voor deze cliënten blijven de komende jaren voor rekening van de zorgaanbieder. De beleidsregel “Materiële kosten” is hierop aangepast.

Invoering zorgzwaartepakketten Zintuiglijk Gehandicapten

De Raad van Bestuur neemt een voorgenomen besluit om de tarieven voor zorgzwaartepakketten Zintuiglijk Gehandicapten, zoals opgenomen in de bijlage van de beleidsregel “Prestatieomschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten”, vast te stellen en te publiceren.

De Raad van Bestuur mandateert de heer Homan om, na de formele instemming van VWS met de bandbreedtes in uren, de tarieven voor zorgzwaartepakketten Zintuiglijk Gehandicapten definitief vast te stellen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 15 december 2009 besloten de ZZP-tarieven Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) en de daarvan afgeleide ZG-tarieven harmonisatie dagbesteding gehandicaptenzorg medio februari 2009 te publiceren (B08-420). Analyses toonden destijds aan dat het ZZP-tarief en de ZZP-prestatie niet aansluiten. Nader onderzoek was dan ook noodzakelijk. De NZa heeft nader onderzoek naar de pakketten verricht.

§       De Raad van Bestuur heeft op 17 februari 2009 de beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten” vastgesteld (B09-032). Deze beleidsregel is nu uitgebreid met de nieuwe tarieven van de ZG-pakketten.  

§       Met de voorliggende prestatiebeschrijvingen en tarieven is de invoering van de zorgzwaartepakketten voor de ZG macroneutraal.

§       VWS heeft ingestemd met het advies om de uren naar beneden bij te stellen.

Beleidsregels “Ketenzorg Dementie” en “Nationaal Programma Ouderenzorg” en beleidsregel “Innovatie ten behoeve van nieuwe

Zorgprestaties”

De Raad van Bestuur besluit – met inachtneming van de gemaakte opmerkingen – de volgende beleidsregels vast te stellen:

§       “Ketenzorg Dementie” (CA-356).

§       “Nationaal Programma Ouderenzorg” (CA-357).

§       “Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” (CA-359).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 maart 2009.

De Raad van Bestuur besluit de regeling “Declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg Dementie en Nationaal Programma Ouderenzorg” vast te stellen.

De Raad van Bestuur is van mening dat het Cure-deel naadloos moet aansluiten bij bovenstaande beleidsregels.

De Raad van Bestuur mandateert de heer Homan om de beleidsregel “Experimenten in het kader van het Transitieprogramma Langdurige Zorg” (CA-358) vast te stellen. Het is de bedoeling dat deze beleidsregel op 1 april 2009 in werking treedt.

De Raad van Bestuur mandateert de heer Homan om de regeling “Declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg Dementie, Nationaal Programma Ouderenzorg en Transitieprogramma Langdurige Zorg” vast te stellen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa twee aanwijzingen gestuurd om voor specifieke innovatieprogramma’s beleidsregels te maken. Hierdoor kunnen de financiële middelen die voor de beleidsregels “Ketenzorg Dementie”, “Nationaal Programma Ouderenzorg” en “Transitieprogramma Langdurige Zorg” beschikbaar zijn worden verdeeld. 

§       De beleidsregel “Transitieprogramma Langdurige Zorg” en bijbehorende declaratievoorschriften zijn inhoudelijk gereed. Gelet op de noodzakelijke juridische toets wordt mandaat gevraagd voor de besluitvorming over deze beleidsregel en declaratievoorschriften.

§       De Adviescommissie Care heeft verdeeld geadviseerd. Zorgverzekeraars Nederland heeft commentaar op de beleidsregel “Ketenzorg Dementie” omdat bij de inkoop van dementiezorg al afspraken zijn gemaakt over onder andere casemanagement dementie. Zorgverzekeraars Nederland vreest dat de nieuwe beleidsregel dit ondermijnt. De beleidsregel is echter conform de aanwijzing van VWS.

Naar boven