Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 oktober 2008
Publicatiedatum:14-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel “Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg”

De Raad van Bestuur gaat met inachtneming van de volgende wijziging akkoord met wijziging van de Beleidsregel “Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg” (AL/BR-100.069). In de Beleidsregel wordt bij het onderdeel “Beoordelingskader van de NZa, punt 4” de zin “De NZa kan alleen … en daartegen optreden” geschrapt.

Deze Beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling over de vaststelling van de Beleidsregel staat.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Met de Reparatiewet 2008 is artikel 46 uit de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) geschrapt. Met dit besluit wordt de reikwijdte van Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) in overeenstemming gebracht met de reikwijdte van de Wmg.

§       Dit betekent dat AMM dus gaat om:

o      Een zorgaanbieder of zorgverzekeraar in de zin van de Wmg.

o      Een AMM positie op een markt met betrekking tot zorg in de zin van de Wmg.

Bekostiging geïntegreerde eerstelijnszorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel "Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg producten" (CV-7000-3.0.-2) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2009. Het betekent dat de werkingsduur van de huidige Beleidsregel met een jaar wordt verlengd tot 1 januari 2010.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa heeft de opdracht van VWS gekregen om voor 1 januari 2009 de Beleidsregel “Samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten” te vervangen.

§       De voorliggende Beleidsregel hangt samen en kent overlap met andere bekostiging systematieken, zoals de Beleidsregels “innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” en “de reguliere bekostiging van huisartsenzorg”. Hierdoor is het niet zinvol de Beleidsregel te vervangen voor een nieuwe beleidsregel. Een nieuwe systematiek vraagt om bredere aanpak.

§       VWS is voornemens de NZa een visie op de functionele bekostiging eerstelijnszorg te vragen. De NZa vindt het daarom zinvol eerst deze visie te formuleren en op basis daarvan een bekostigingssystematiek uit te werken in een Beleidsregel.

§       Na overleg met VWS heeft de NZa besloten om de huidige Beleidsregel niet te herzien, maar met een jaar te verlengen tot 2010. VWS zal de oorspronkelijke opdracht intrekken.

§       De Adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Naar boven