Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 30 juni 2008
Publicatiedatum:27-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

BTW vrijstelling voor medische verrichtingen

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Wmg-tarieven exclusief BTW-heffing en afdracht” (CV-0000-19.0-1) vast te stellen. In deze Beleidsregel wordt bepaald dat de tarieven vastgesteld op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg inclusief de BTW–kosten zijn, maar exclusief BTW–heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Aan de zorgaanbieders in kwestie worden nieuwe tariefbeschikkingen afgegeven waarop bovenstaande clausule staat opgenomen. Het verdient de voorkeur om nieuwe maximumtarieven af te geven boven één “koepel”-beschikking.

De Beleidsregel en tariefbeschikkingen treden in werking per 1 juli 2008. Marktpartijen worden via een circulaire over dit besluit geïnformeerd. Daarnaast komt er een apart nieuwsbericht op Internet te staan. Daarin zal ook worden aangegeven waar consumenten voor vragen ten aanzien van de BTW moeten zijn.

Deze Beleidsregel wordt ter informatie gestuurd aan het ministerie van Financiën.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Wet op de omzetbelasting is per 1 januari 2008 gewijzigd en dat heeft ook gevolgen voor de tarieven van de (para-)medici, dan wel voor de instellingen waar deze (para)medici werkzaam zijn.

§       Inwerkingtreding van de Beleidsregel en de tariefbeschikkingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 is juridisch niet mogelijk.

Compensatie meerwerk verloskundige zorg in achterstandswijken 

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “De tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige zorg” (CV-5000-4.0.3.-9).

§       “De tariefopbouw in de berekening van de maximumtarieven verloskundige zorg” (CV-5000-4.0.3.-10).

Beide Beleidsregels treden per 1 januari 2009 in werking.

De Raad van Bestuur stemt in met een materiële compensatie via een tijdelijke opslag in de tarieven 2009.

Dit besluit betekent een verhoging van het Budgettair Kader Zorg met € 2,7 miljoen per jaar. VWS is hiervan op de hoogte.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 25 april 2008 ontving de NZa een gezamenlijk verzoek van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een tarief voor verloskundige zorg ten behoeve van cliënten woonachtig in zogeheten achterstandswijken vast te stellen. Het verzoek betekent het verhogen van de te declareren (deel)tarieven verloskundige zorg met een toeslag van 23%. De zorg aan cliënten in achterstandswijken (laag opleidingsniveau, lage inkomens, veel werklozen, veel allochtonen e.d.) zou zwaarder zijn en meer tijd vergen dan de zorg in een reguliere verloskundigenpraktijk.

§       Het vaststellen van een achterstandstarief verloskundige zorg in achterstandswijken neemt enkele belangrijke knelpunten in het veld weg.

§       De verloskundige zorg is een aanspraak in de Zorgverzekeringswet (Zvw), waaraan de verzekerde recht op vergoeding ontleent. De vaststelling van een hoger achterstandstarief betekent geen wijziging van de aanspraak op verloskundige zorg.

§       Vanwege technische en administratieve redenen is een tariefaanpassing per 1 januari 2009 het meest praktisch. De vaststelling van de Beleidsregels per 1 januari 2009 leidt materieel dan tot een tijdelijke incidentele opslag in 2009 in de tarieven ter compensatie van de tweede helft 2008.

§       VWS staat positief tegenover de invoering van het verhoogde tarief voor de verloskundige zorg in achterstandswijken. VWS heeft hiervoor in 2008 financiële middelen beschikbaar gesteld.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft verdeeld geadviseerd. Het KNOV, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn het eens over de invoering van een verhoogd tarief voor verloskundige zorg in achterstandswijken, maar verschilden tijdens de adviescommisie van mening over de ingangsdatum. KNOV en LHV hebben na de adviescommissie laten weten vanwege technische en administratieve redenen toch akkoord te kunnen gaan met een invoeringsdatum van 1 januari 2009. De latere ingangsdatum zou dan echter in het tarief per 1 januari 2009 materieel moeten worden verdisconteerd middels een tijdelijke incidentele opslag. ZN is hier geen voorstander van.

Zorgzwaartepakketten

De Raad van Bestuur stemt in met de openbaarmaking van de prijzen voor zorgzwaartepakketten (ZZP-prijzen) door middel van een nieuwsbericht.

De belangrijkste overweging voor dit besluit is:

§       De NZa heeft toegezegd dat na elke budgetronde in 2008 het veld wordt geïnformeerd over afwijkingen in de ZZP-prijzen.

De Raad van Bestuur stemt in met het instandhouden van de Regeling extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg voor 2009 en niet in te gaan op het verzoek van VWS om een algemene vangnetregeling bijzonder en extreem – ook voor persoonsgebonden budgetten – te treffen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben geconstateerd dat er geen regeling hoeft te worden getroffen voor bijzondere zorg die nog niet in de (zware) ZZP's worden opgevangen;

§       Alleen de extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg behoeft een regeling. De NZa zal VWS voorstellen om de extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg op termijn in de indicatiestelling op te nemen. Het zal niet mogelijk zijn om deze expertise op zo’n korte termijn nog bij de indicatiestellers te laten ontwikkelen. CIZ is hierover gevraagd zich te beraden.

§       De NZa stelt aldus voor de regeling extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg te handhaven voor 2009, maar daarbij aan VWS te vragen om het CIZ en het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een indicatiestelling extreme zorgbehoefte voor 2010 te ontwikkelen.

§       In het werkprogramma 2009 zal de uitvoering van de regeling extreme zorgbehoefte gehandicaptenzorg een plaats krijgen.

Extra middelen licht verstandelijk gehandicapte jongeren

De Raad van Bestuur stelt de gewijzigde Beleidsregel “Contracteerruimte 2008” (CA-286) vast. Deze Beleidsregel treedt per 1 juli 2008 in werking. 

De relevante zorgaanbieders en zorgverzekeraars worden schriftelijk geïnformeerd over de aanpassing van de Beleidsregel “Contracteerruimte 2008” in verband met de extra middelen voor licht verstandelijk gehandicapten jongeren.

De extra middelen worden in de zogenaamde juli ronde beschikbaar gesteld.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Minister voor Jeugd en Gezin heeft € 6,5 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld in 2008 voor de aanpak van wachtlijsten bij de intra- en extramurale zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren (jeugd-lvg).

§       De NZa heeft gekozen voor een verdeling van de beschikbare middelen op basis van geoormerkte gelden. VWS heeft met deze verdeling ingestemd.

§       Voor de betreffende zorgkantoren worden extra middelen ter beschikking gesteld voor de wachtlijstaanpak jeugd-lvg door de instellingen voor jeugd-lvg. De extra middelen gelden als een aanvulling op de aanwijzing betreffende vaststelling van de contracteerruimte 2008.

Naar boven