Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten extra vergadering Raad van Bestuur 5 december 2007
Publicatiedatum:14-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregels definities Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en indiening termijnen GGZ Zorgverzekeringswet

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “Definities GGZ” (CA-266).

§       “Indieningstermijnen GGZ Zorgverzekerginswet”
(CA-267).

De ingangsdatum van deze Beleidsregels is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De Beleidsregel “definities GGZ” is op enkele onderdelen aangepast in verband met de overheveling van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet. 

§       De Beleidsregel “indieningstermijnen GGZ Zorgverzekerginswet” is nieuw door de overheveling van de GGZ naar de Zorgverzekeringswet. Op grond van deze Beleidsregel kunnen zonder verdere beperkingen budgetverzoeken tot en met 15 september worden ingediend. De vaste budgetrondes voor aanvullingen – zoals in de AWBZ van toepassing zijn – gelden niet meer voor de op genezing gerichte GGZ.  

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel rentevergoeding toename werkkapitaal Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorgverzekeringswet

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Rentevergoeding toename werkkapitaal GGZ Zorgverzekeringswet” (CA-265) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       Als gevolg van de overheveling van de op genezing gerichte GGZ van AWBZ naar de Zorgverzekeringswet komt de maandelijke bevoorschotting door het zorgkantoor te vervallen. In plaats daarvan gaan zorgaanbieders de geleverde zorg factureren aan de zorgverzekeraars. Hierdoor ontstaat er voor zorgaanbieders een vertraging in de betaling ten opzichte van het AWBZ systeem. Dit komt tot uitdrukking in de post debiteuren, die deel uitmaakt van het werkkapitaal waarvoor conform de Beleidsregel “rente” een normatieve vergoeding wordt gegeven. De normatieve vergoeding voor de op genezing gerichte GGZ wordt verhoogd. 

§       Het BKZ wordt door dit besluit verhoogd met circa € 20 miljoen. Dit is bekend bij VWS. 

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel contracteerruimte 2008

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Contracteerruimte 2008” (CA-269) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De NZa stelt jaarlijks een Beleidsregel contracteerruimte vast gebaseerd op de Aanwijzing contracteerruimte van de Staatssecretaris van VWS. Ook voor 2008 heeft VWS de NZa een dergelijk Aanwijzing gestuurd. 

§       In de Beleidsregel “contracteerruimte 2008” wordt het formele kader geschetst waarbinnen de ingediende aanvragen door de NZa worden afgehandeld. 

§       Voor 2008 is de indeling van de Beleidsregel “contracteerruimte 2008” ter verduidelijking veranderd. Achtereenvolgens komt nu het NZa-beleid aan de orde met betrekking tot de volgende onderwerpen:

o      Contracteerruimte.

o      Geoormerkte contracteerruimtes.

o      Overheveling.

o      Algemene beoordeling aanvragen.

o      Overschrijding contracteerruimte.

o      Onderschrijding contracteerruimte. 

§       De adviescommissie Care adviseert de MO middelen en de € 248 miljoen voor verpleeghuizen afzonderlijk te oormerken apart van de contracteerruimte. De adviescommissie adviseert positief met inachtneming van genoemde opmerkingen.

Beleidsregel knelpuntenprocedure 2008

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Knelpuntenprocedure 2008” (CA-270) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De NZa stelt jaarlijks een Beleidsregel knelpuntenprocedure vast gebaseerd op de Aanwijzing contracteerruimte van de Staatssecretaris van VWS. Ook voor 2008 heeft VWS de NZa een dergelijk Aanwijzing gestuurd. 

§       De knelpuntenprocedure in de contracteerruimte is ingericht voor reële knelpunten tussen zorgvraag en aanbod. Zorgaanbieders kunnen dergelijke situaties aanmelden bij het zorgkantoor. Volgens de knelpuntenprocedure dient het zorgkantoor zich ervan te vergewissen dat het gaat om een problematisch knelpunt, dat de problemen niet binnen de eigen regio kunnen worden opgelost én niet via overheveling tussen regio’s. Pas daarna kan een knelpunt door het zorgkantoor bij de NZa worden aangemeld. 

§       De NZa heeft over ingediende knelpunten geen beslissingsbevoegd. De NZa heeft een adviserende rol aan VWS. De NZa beoordeelt de ingediende knelpunten en adviseert VWS hieromtrent. De staatssecretaris van VWS beslist. 

§       Actiz adviseert negatief omdat in de regeling een beperking is opgenomen ten aanzien van de aanvullende zorg. De adviescommissie Care adviseert positief met inachtneming van de opmerking van Actiz.

Beleidsregels extramurale zorg 2008

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “Extramurale zorg” (CA-215).

§       “Prestatiebeschrijving extramurale zorg” (CA-216).

§       “Tariefstructuur” (CA-217).

De ingangsdatum van deze Beleidsregels is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De NZa stelt jaarlijks een Beleidsregel knelpuntenprocedure vast gebaseerd op de Aanwijzing contracteerruimte van de Staatssecretaris van VWS. Ook voor 2008 heeft VWS de NZa een dergelijk Aanwijzing gestuurd. In deze aanwijzing zijn beleidsvoornemens voor het jaar 2008 opgenomen die consequenties hebben voor de extramurale zorg. 

§       De NZa evalueert jaarlijks de Beleidsregels “extramurale zorg” en “prestatiebeschrijvingen extramurale zorg”. Tevens past de NZa de beleidsregelwaarden trendmatig aan op basis van de loon- en materiële kostenindex en de bouwkostenindex. 

§       De wijzigingen als gevolg van de Aanwijzing en de jaarlijkse evaluatie zijn in de Beleidsregels verwerkt. 

§       De Beleidsregel “tariefstructuur” is voor extramurale zorg in het tweede en derde compartiment aangepast. 

§       Voorgestelde maatregelen hebben veel impact in de praktijk. Desondanks adviseert de adviescommissie Care positief ten aanzien van de Beleidsregel extramurale zorg.

Aanwijzing VWS € 40 miljoen voor dagbesteding intramuraal

De Raad van Bestuur stelt de volgende wijzigingen in de Beleidsregels vast:

§       “Loonkosten (CA-254)” in onderdeel 5 Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend (VOV) personeel: de loonkosten per toegelaten plaats verhogen met € 1.109,16.

§       “Loon- en materiële kosten (CA-255)” in onderdeel 2.4.A.: het bedrag loonkosten per toegelaten plaats verhogen met € 1.109,16.

§       “Loonkosten (CA-247)” in onderdeel 5 VOV personeel: het bedrag per verpleegdag verhogen met € 3,04.

§       “Loonkosten (CA-249)” in onderdeel 10 toevoegen: Dagbesteding voor het bieden van ondersteunende en/of activerende begeleiding in dagdelen wordt per bezette plaats een bedrag van € 1.109,16 ingecalculeerd.

§       “Loonkosten (CA-251)” in onderdeel 11 toevoegen: dagbesteding voor het bieden van ondersteunende en/of activerende begeleiding in dagdelen wordt per bezette plaats een bedrag van € 1.109,16 ingecalculeerd.

Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De Raad van Bestuur heeft op 12 november 2007 een groot aantal Beleidsregels van de directie Zorgmarkten Care vastgesteld. Publicatie van een deel van deze Beleidsregels is aangehouden totdat de Aanwijzing contracteerruimte 2008 bekend is (zie B07-356). 

§       VWS heeft in de begroting 2008 een bedrag van € 40 miljoen opgenomen voor een kwaliteitsimpuls voor dagbesteding in de Gehandicaptenzorg. De directie Zorgmarkten Care stelt voor om deze middelen in te zetten voor een verhoging van de intramurale tarieven. Dat sluit aan bij het rapport “Elke dag goed besteed” waarin de NZa voorstelt te komen tot een harmonisatie van de huidige intramurale en extramurale bekostiging van dagbesteding. 

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel indieningstermijnen

De Raad van Bestuur stelt de gewijzigde Beleidsregel “Indieningstermijnen” (CA-268) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De wijziging van de Beleidsregel gaat over en verschuiving van de uiterste datum waarop een aanvraag voor de eerste budgetronde kan worden ingediend van 1 maart naar 20 maart. Dezelfde wijziging is ook verwerkt in het formulier “nacalculatie op geleverde productie”. 

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten (ZZP’s) 2008

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Invoering zorgzwaartepakketten 2008” (CA-208) vast. De ingangsdatum van deze Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn: 

§       De NZa stelt een Beleidsregel “invoering zorgzwaartepakketten 2008” vast gebaseerd op de Aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009 van de Staatssecretaris van VWS. 

§       De Beleidsregel “invoering zorgzwaartepakketten” schrijft voor dat de productieafspraken in 2008 ook in termen van ZZP's moeten worden gemaakt. De Beleidsregel omvat de prestatiebeschrijvingen die verband houden met zorgzwaartebekostiging, de bij deze prestaties behorende vaste beleidsregelwaarden en de wijze waarop het verschil tussen de productieafspraak in huidige parameters in en ZZP's wordt vastgesteld ten behoeve van een nader vast te stellen herallocatietraject door de NZa. 

§       VWS stemt in met de Beleidsregel, omdat die aansluit op de ontvangen aanwijzing inzake tarieven ZZP's van de Staatssecretaris van VWS. VWS heeft gevraagd niet te wachten met het vaststellen van de Beleidsregel tot de aanwijzing is gegeven. 

§       De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.

Naar boven