Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 5 november 2007
Publicatiedatum:07-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Verdeling middelen verpleeghuiszorg

De Raad van Bestuur stelt vast dat het besluit B07-299 van 24 september 2007 over de Beleidsregel CA-206 “incidentele middelen doelmatigheid verpleeghuiszorg 2007”leidt tot een onbedoelde en ongewenste verdeling van de financiële middelen.

De rekenstaten en tariefbeschikkingen worden door de directie Zorgmarkten Care aangepast.

Een voorstel voor het aanpassen van de Beleidsregel CA-206 wordt op 21 november 2006 voorgelegd aan de vaste adviescommissie Care.

Alle aanbieders van verpleging en verzorging worden schriftelijke geïnformeerd over dit besluit.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 24 september 2007 de Beleidsregel “incidentele middelen doelmatigheid verpleeghuiszorg 2007” vastgesteld (B07-299).

§       Na deze besluitvorming blijkt op basis van reacties van marktpartijen dat de voorwaarden van de Beleidsregel in de praktijk niet leiden tot de gewenste verdeling van middelen. Het gaat dan vooral om de toeslag voor cliënten van een zorgaanbieder die bij een andere zorgaanbieder verblijven en zorgaanbieders die zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg leveren.

§       De directie zorgmarkten Care stelt voor om de in de rekenstaten en tariefbeschikkingen toegekende middelen "terug te draaien" en vervolgens in overleg met marktpartijen de voorwaarden van de Beleidsregel waar nodig aan te passen.

§       VWS, Actiz en ZN ondersteunen dit voorstel.

Handhaving indiening nacalculaties ziekenhuizen

De Raad van Bestuur stemt in met de procedure voor de handhaving van de nacalculaties ziekenhuizen.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§      Per 1 januari 2009 geldt voor de bekostiging van ziekenhuizen het systeem van maatstafconcurrentie. Het is belangrijk dat nacalculaties uit de oude jaren zijn afgewikkeld.

§      Instellingen, zorgverzekeraars en VWS zijn van mening dat de budgetten over de jaren t/m 2006 binnen afzienbare tijd zijn vastgesteld.

§       De directie Zorgmarkten Cure heeft een voorstel opgesteld dat op 1 januari 2008 alle nacalculaties tot en met het budgetjaar 2005 zijn afgewikkeld. De nacalculaties 2006 worden in de eerste helft van 2008 afgewikkeld.

Opzet externe nieuwsbrief

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel voor een externe nieuwsbrief. Dat betekent in 2008 zes keer per jaar een nieuwsbrief die digitaal wordt verspreid aan de stakeholders van de NZa.

De directies wijzen een lid van de redactiecommissie aan. Deze redactiecommissie is niet voorzien in het werkprogramma en begroting 2008. Dat betekent dat directeuren de benodigde uren moeten vinden binnen de verdeelde ruimte in het werkprogramma en begroting 2008.  

Na één jaar wordt de nieuwsbrief inclusief de wijze van verspreiding geëvalueerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa heeft behoefte aan meer contacten met haar stakeholders. Uit de stakeholdersanalyse van Boer&Croon komt naar voren dat stakeholders zelf de behoefte hebben om de NZa beter te leren kennen en begrijpen. Een nieuwsbrief is een goed middel om te voorzien in deze behoefte. 

§       De NZa heeft regelmatig actuele ontwikkelingen die de NZa actief wil melden aan haar stakeholders.

Naar boven