Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 8 maart 2016
Publicatiedatum:21-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Jaarverantwoording NZa 2015 (jaarverslag en jaarrekening)

De raad van bestuur besluit de jaarverantwoording NZa 2015 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de aanbiedingsbrief aan de minister VWS vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de aanbiedingsbrieven aan de de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal vast te stellen.

De raad van bestuur besluit om de vastgestelde stukken aan de minister en staatssecretaris van VWS te zenden en een afschrift daarvan aan de Eerste en Tweede Kamer.

Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw 2016

De raad van bestuur besluit dat het Zorginstituut Nederland wordt geïnformeerd dat de raad van bestuur van de NZa akkoord is met de hem voorgelegde regeling 'Structurele aanlevering gegevens Zvw 2016'.

Algemene kader tariefprincipes curatieve zorg

De raad van bestuur besluit om de beleidsregel 'Algemeen kader tariefprincipes curatieve zorg' BR/CU-5149 met ingang van 1 januari 2017 vast te stellen. Hiermee wordt de huidige beleidsregel 'Tariefprincipes curatieve zorg' BR/CU-5127 per genoemde datum vervangen.

Integrale bekostiging geboortezorg

De raad van bestuur besluit om de bestuurlijke reactie naar aanleiding van het KPMG Plexus advies over invoering van integrale bekostiging van geboortezorg aan de minister van VWS te sturen.

Hoofdlijnen dbc-pakket medische specialistische zorg 2017

De raad van bestuur besluit om de hoofdlijnen van het dbc-pakket 2017 vast te stellen conform het besluitvormingsdocument 2e go document RZ17a.

Naar boven