Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten raad van bestuur 8 december 2015
Publicatiedatum:02-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.


Beleidsregel 'extramurale diëtetiek'

De raad van bestuur besluit  de beleidsregel 'Extramurale diëtetiek' BR/CU-7163 vast te stellen.


Beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleiding'

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleiding' AL/BR-0047 vast te stellen.


Beleidsregel 'Macrobeheersmodel 2012, 2013 en 2014'
De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Macrobeheersmodel 2012, 2013 en 2014' BR/CU-2150 vast te stellen.


Privatiseren groupers - ondertekening overeenkomsten overdracht

De raad van bestuur besluit om de voorzitter en de portefeuillehouder toezicht volmacht, machtiging en voor zover nodig mandaat te verlenen om namens de NZa de overeenkomst tot overdracht van de groupers aan te gaan met de Stichting/VECOZO  en voor al hetgeen daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit met inachtneming van het in de overeenkomst opnemen van de eis van een onafhankelijke audit.

De raad van bestuur besluit om de voorzitter en de portefeuillehouder toezicht volmacht, machtiging en voor zover nodig mandaat te verlenen om namens de NZa de overeenkomst tot overdracht van de hardware van de declaratiegrouper en beëindiging van overeenkomsten aan te gaan met Computer Sciences Corporation en voor al hetgeen daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit met inachtneming van het in de overeenkomst opnemen van de eis van een onafhankelijke audit.

De raad van bestuur besluit om de voorzitter van de NZa in haar functie als voorzitter van het bestuur van de stichting DBC-Onderhoud volmacht, machtiging en voor zover nodig mandaat te verlenen om namens de stichting DBC-Onderhoud de overeenkomst tot overdracht van de groupers aan te gaan met de Stichting/VECOZO en voor al hetgeen daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit met inachtneming van het in de overeenkomst opnemen van de eis van een onafhankelijke audit.

De raad van bestuur besluit om de voorzitter van de NZa in haar functie als voorzitter van het bestuur van de stichting DBC-Onderhoud volmacht, machtiging en voor zover nodig mandaat te verlenen om namens de stichting DBC-Onderhoud de overeenkomst tot overdracht van de hardware van de declaratiegrouper en beëindiging van overeenkomsten aan te gaan met Computer Sciences Corporation en voor al hetgeen daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit met inachtneming van het in de overeenkomst opnemen van de eis van een onafhankelijke audit.


Apotheeknota

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg' BR/CU-7159 vast te stellen.

De raad van bestuur besluit de nadere regel 'Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg' NR/CU-566 vast te stellen.


Beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure - op aanvraag'

De raad van bestuur besluit de beleidsregel 'Beschikbaarheidsbijdrage Cure - op aanvraag' BR CU-5144 vast te stellen.


Beschikkingen Wlz-uitvoerders

De raad van bestuur besluit om vast te stellen dat Menzis, De Friesland, VGZ, Trias, Unive, DSW, ONVZ, ASR, Achmea en Zorg en Zekerheid (ZZ) voldoende zijn voorbereid op de uitvoering van de Wet langdurige zorg.

De raad van bestuur besluit om vast te stellen dat CZ en Salland onder voorbehoud van aanpassing van de statuten voldoende zijn voorbereid op de uitvoering van de Wet langdurige zorg.

De raad van bestuur besluit de portefeuillehouder toezicht te mandateren en te machtigen om de brieven aan de Wlz-uitvoerders te onderteken en te verzenden.

Naar boven