Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 13 november 2012
Publicatiedatum:14-11-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Herziene beleidsregel Beheersmodel honorarium medisch specialisten

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel 'Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten' (BR/CU-2084) vast te stellen.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Regelgeving Care 2012: beleidsregel Nacalculatie 2012, nadere regel Informatieverstrekking aanvaardbare kosten AWBZ 2012 en nadere regel AO en interne controle AWBZ zorgaanbieders 2012

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregel en twee nadere regels 2012 vast te stellen:

  • Beleidsregel 'Nacalculatie 2012' (CA-300-558).
  • Nadere regel 'Informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012' (CA-300-015).
  • Nadere regel 'Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012' (CA-300-014).

Deze beleidsregel en nadere regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededelingen als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), worden geplaatst, werken terug tot 1 januari 2012 en vervallen met ingang van 1 januari 2014.

Regelgeving Care 2013: beleidsregel Indexatie AWBZ en beleidsregel Zorginfrastructuur

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregels 'Indexatie AWBZ' (CA-300-557) en 'Zorginfrastructuur' (CA-300-556) vast te stellen. Beide beleidsregels treden in werking per 1 januari 2013.

De directie Zorgmarkten Care wordt gevraagd om in de beleidsregel 'Zorginfrastructuur' te verduidelijken dat sociale restaurants en keukenvoorzieningen niet onder deze beleidsregel vallen en dat nieuwe investeringen per 2013 in dat kader niet meer voor bekostiging in aanmerking komen. De aankondiging dat de beleidsregel 'Zorginfrastructuur' mogelijk wordt beëindigd vanwege scheiden wonen en zorg dan wel de invoering van volledig integrale tarieven, neemt de directie Zorgmarkten Care mee in een eerstvolgende circulaire.

Naar boven