Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 mei 2012
Publicatiedatum:05-06-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Wijziging beleidsregel beheersmodel en wijziging beleid honorariumopslag

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • 'Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten' (BR/CU-2070). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012 en vervalt per 1 januari 2015.
  • 'Beschikbaarheidbijdrage 2012' (BR/CU-2071). Deze beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2012 en vervalt per 1 januari 2013.

Wijziging beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg en wijziging stofnamenlijst dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit als gevolg van de overgangsmaatregelen de gewijzigde beleidsregel 'Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg' (BR/CU-2067) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2012.

De Raad van Bestuur besluit tot het terugdraaien van de genomen t=4 besluiten van 2011 op basis van het doelmatigheidsonderzoek. Dat betekent dat de stofnamenlijst behorend bij de beleidsregel 'Dure geneesmiddelen' (BR/CU-2017), met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, als volgt wordt gewijzigd:

  • Het besluit van de Raad van Bestuur van 8 november 2011 om Abatacept te schrappen van de stofnamenlijst wordt herzien (B11-341).
  • Het toevoegen van de recent ingediende voorstellen voor het toevoegen van geneesmiddelen aan stofnamenlijst, die positief beoordeeld zijn middels het verlichte beoordelingsregime. Dit geldt alleen voor de recent ingediende aanvragen, waarover de NZa eerder geen besluit had genomen.
  • De volgende geneesmiddelen worden toegevoegd aan de stofnamenlijst: Abelcet (amfotericine B), Halaven (eribuline), Xiapex (collagenase clostridium histolyticum), Vectibix (panitumumab), Benlysta (belimumab), Levact (benamustine) voor indicatie indolent non-hodgkin lymfoom, Mepact (mifamurtide), RoActemra (tocilizumab), Abraxane (paclitaxel), Mycamine (micafungine), ChondroCelect, Erbitux (cetuximab), Erwinase (crisantaspase), Cancidas (caspofungine) en Removab (catumaxomab).
  • De volgende geneesmiddelen worden niet toegevoegd aan de stofnamenlijst: Levact (bedamustine) voor indicatie mature B-cel lymfomen, Yondelis (trabectidine) en Mozobil (plerixafor).
  • Besluitvorming over het geneesmiddel Myocet (doxorubicine liposomaal) wordt met twee weken uitgesteld.
Naar boven