Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 21 en 22 december 2009
Publicatiedatum:05-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel contracteerruimte

De Raad van Bestuur besluit de beleidsregel ‘Contracteerruimte 2010’ (CA-413) vast te stellen. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.

Beleidsregels bekostiging algemene en academische ziekenhuizen

De Raad van Bestuur stelt de volgende vier beleidsregels vast:

  • ‘Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen 2010’ (CI-1124).
  • ‘Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen 2010’ (CI-1125).
  • ‘Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2010’ (CI-1129).
  • ‘Aanpassing aanvaardbare kosten algemene ziekenhuizen 2010’ (CI-1130).

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

Aanvraag regeling scopieën Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

De Raad van Bestuur besluit het verzoek van de NVvH niet te honoreren. De NZa zal voor de scopieën uitgevoerd door chirurgen geen alternatieve regeling vaststellen.

De Raad van Bestuur hecht er aan dat het besluit aan de NVvH deugdelijk wordt gemotiveerd, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen de eerder genoemde afwijzingsgronden (‘in strijd met het systeem’) en de door de sector en beroepsgroep zelf gemaakte keuzes (‘systeem van gemiddelden, verdeling tijd over DBC's’).

Handleiding jaarverslaglegging 2009 Centraal Administratiekantoor (CAK) en   protocol accountantsonderzoek CAK

De Raad van Bestuur besluit de handleiding jaarverslaglegging 2009 Centraal Administratiekantoor (CAK) en het protocol accountantsonderzoek CAK vast te stellen.

Beleidsregels extramurale zorg

De Raad van Bestuur besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

  • ‘Extramurale zorg’ (CA-410), conform voorstel gebaseerd op optie 3.
  • ‘Tariefstructuur 2de en 3de compartiment’ (CA-411), conform voorstel gebaseerd op optie 3, inclusief de extramurale prestaties Begeleiding voor de ZG-sector. Deze prestaties waren per abuis tot op heden niet opgenomen in de beleidsregel en bijbehorende tariefbeschikking.  

Deze beleidsregels treden in werking per 1 januari 2010.

De Raad van Bestuur besluit de tariefbeschikking behorende bij de beleidsregel ‘Tariefstructuur 2de en 3de compartiment’ vast te stellen conform voorstel gebaseerd op optie 3 en inclusief de extramurale prestaties Begeleiding voor de ZG-sector.

Naar boven