Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 7 april 2009
Publicatiedatum:08-04-2009

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel dure geneesmiddelen

De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met de toevoeging van de indicatie eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom aan de stofnaam “Bortezomib” van de Beleidsregel “Dure geneesmiddelen” met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

De Raad van Bestuur besluit in te stemmen met de toevoeging van de indicatie eerste en tweede lijns behandeling van chronische lymfatische leukemie aan de stofnaam “Alemtuzumab” van de Beleidsregel “Dure geneesmiddelen” met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.

De met dit besluit gemoeide macromeerkosten van circa € 5,1 miljoen worden binnen de groeiruimte van het Budgettair Kader Zorg opgevangen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de NZa op 9 september 2008 verzocht de eerstelijnsbehandeling van multipel myeloom aan de stofnaam Bortezomib toe te voegen.

§       De NVZ heeft de NZa op 23 juli 2008 verzocht de indicatie eerste- en tweedelijns behandeling van chronische lymfatische leukemie aan de stofnaam Alemtuzumab toe te voegen.

§       Het College voor Zorgverzekeringen heeft op 2 december 2008 positieve adviezen uitgebracht over de therapeutische meerwaarde van toevoeging van de indicaties bij Bortezomib en Alemtuzumab en geoordeeld heeft dat de indicaties voldoen aan het kostencriterium.

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaarte-pakketten

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten” conform voorstel vast te stellen. Dat betekent dat het ZZP tarief 1 voor sterk gedragsgestoorde lichtverstandelijk gehandicapten wordt verhoogd van € 277,84 naar € 296,54.

De met dit besluit gemoeide macromeerkosten zijn circa € 1,3 miljoen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Staatssecretaris van VWS en het samenwerkingsverband voor instellingen die behandelingen aan sterk gedragsgestoorde lichtverstandelijk gehandicapten (SGLVG) bieden hebben de NZa verzocht het tarief voor ZZP-SGLVG-1 te baseren op de huidige prijs voor SGLVG-behandelingen.

Naar boven