Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 20 oktober 2008
Publicatiedatum:21-10-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel voorcalculatie 2009

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Het voorcalculatie percentage van niveau 2008 naar niveau 2009 met betrekking tot de inkomens- en kostenbestanddelen in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren” (CV-0000-10.0.-17) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2009.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg met € 155 miljoen. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft de NZa schriftelijk meegedeeld dat het voorcalculatie percentage van niveau 2008 naar niveau 2009 met betrekking tot de inkomens- en kostenbestanddelen in de berekening van de maximumtarieven voor vrije beroepsbeoefenaren en medisch specialisten is vastgesteld op 1,75%.

§       De directie Zorgmarkten Cure heeft in lijn hiermee een wijziging van de Beleidsregel opgesteld. De NZa kan niet of nauwelijks een goed onderbouwd zelfstandig oordeel opstellen over de hoogte van het voorcalculatiepercentage. In het kader van deze besluitvorming is het van belang dat een te laag voorcalculatiepercentage via de nacalculatie wordt gecompenseerd inclusief eventuele rentenadelen.

§       De Adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd. Naar aanleiding van deze Adviescommissie heeft de NZa aan VWS laat weten dat de hoogte van het voorcalculatiepercentage naar haar oordeel te laag is. VWS heeft gereageerd dat zij geen aanleiding ziet om het voorcalculatiepercentage anders vast te stellen.

Herijking postcodegebieden achterstandswijken

De Raad van Bestuur besluit de volgende Beleidsregels vast te stellen:

§       "De tariefopbouw maximumtarieven voor huisartsenhulp” (CV-5000-4.0.1.-5).

§       "De tariefopbouw in de berekening van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige zorg" (CV-5000-4.0.3.-10).

§       "De tariefopbouw in de berekening van de maximumtarieven verloskundige zorg" (CV-5700-4.0.-11).

Deze Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Op 11 juli 2008 ontving de NZa een gezamenlijk verzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland om in het kader van de huisartsenzorg een aanpassing van de postcodegebieden te doen betreffende de verzekerden woonachtig in achterstandsgebieden.

§       Elke vier jaar wordt opnieuw vastgesteld welke postcodegebieden tot achterstandswijken worden aangemerkt. De laatste herziening heeft per 1 januari 2005 plaatsgevonden. Om die reden ligt nu het verzoek tot aanpassing per 1 januari 2009 voor.

§       Het identificeren van de achterstandsgebieden voor de huisartsen- en verloskundige zorg heeft als doel een rechtvaardige verdeling van de (extra) middelen.

§       De Adviescommissie Cure Vrije Beroepers heeft positief geadviseerd.

Wijziging Beleidsregel in verband met tarief module kwaliteitsontwikkeling

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Tarief en prestatiebeschrijvingen voor modules regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling” (CV-0000-17.0.-5) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2008.

Dit besluit betekent een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg  met   € 72.000,-. VWS is hierover geïnformeerd en is akkoord.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Eind februari 2008 ontving de NZa van Zorgverzekeraars Nederland – gesteund door het Nederlandse Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging – een verzoek tot aanpassing van het moduletarief kwaliteitsontwikkeling van € 0,10 naar € 0,15 per verzekerde.

§       De verhoging van het bedrag van € 0,10 naar € 0,15 per verzekerde biedt de verzekeraars de mogelijkheid om binnen het vastgestelde maximumtarief het overeengekomen financieringsbedrag aan het Nederlandse Huisartsen Genootschap over te maken.

Beleidsregel kraamzorg

De Raad van Bestuur besluit de Beleidsregel “Tariefstructuur Kraamzorg” (CI-1037) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 20 oktober 2008 en eindigt per 31 december 2008. In de Beleidsregel wordt een passage opgenomen waarom de NZa deze tijdelijke maatregel neemt.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Toevoeging van drie prestaties met bandbreedte tarieven voor praktijkleerwegen kraamzorg is wenselijk om plaatselijke tekorten van het aantal kraamverzorgers op korte termijn op te kunnen lossen.

§       De Beleidsregel aanpassing is slechts tijdelijk van aard is voor de resterende periode in 2008. De bestaande beleidsregelbedragen voor Kraamzorg worden niet aangepast.

§       De leden van de commissie Cure Instellingen zijn via een schriftelijke ronde geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de Beleidsregel “Tariefstructuur Kraamzorg”.

Naar boven