Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 14 juli 2008
Publicatiedatum:15-07-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Beleidsregel “Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg”.

De Raad van Bestuur besluit conform voorstel de wijziging van de Beleidsregel “Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg” (AL/BR-100.069) en de toelichting bij deze Beleidsregel vast te stellen.

Deze Beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling over de vaststelling van de Beleidsregel staat.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Door de wijziging van de Beleidsregel “Aanmerkelijke Marktmacht in de zorg” wordt expliciet gemaakt dat de NZa de vrijheid heeft om te bepalen óf en in welke volgorde de verschillende onderzoeksstappen worden opgepakt. Dat betekent dat de bestaande praktijk van de NZa voor besluiten over aanmerkelijke marktmacht juridisch beter is geborgd.

§       De nieuwe werkwijze is doelmatig en effectief. Er worden geen nodeloze onderzoeksstappen gezet en het geeft marktpartijen meer rechtszekerheid en inzicht in de werkwijze van de NZa.

Onderzoeksagenda NZa – Universiteit van Tilburg

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde onderzoeks-agenda NZa – Universiteit van Tilburg voor 2008.

De projecten die starten in 2008 en een doorloop hebben in 2009 én de voorstellen voor samenwerking in 2009 worden betrokken bij het werkprogramma en de begroting NZa 2009. De inzet van de NZa en de Universiteit van Tilburg wordt daarbij helder aangegeven.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa werkt samen met de Universiteit van Tilburg op het gebied van onderzoek en kennisuitwisseling.

§       In de onderzoeksagenda worden zowel de economische als de juridische projecten in het kader van het samenwerkingsverband tussen de NZa en de Universiteit van Tilburg in kaart gebracht.

Verpleeghuiszorg 2008

De Raad van Bestuur besluit conform voorstel de Beleidsregel “Extra middelen verpleeghuiszorg 2008” (CA-287) vast te stellen.

Deze Beleidsregel treedt in werking per 1 juli 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft in 2008 € 248 mln. beschikbaar gesteld om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. De Raad van Bestuur heeft op 16 juni 2008 de Beleidsregel “extra middelen verpleeghuiszorg 2008” (CA-278) vastgesteld (B08-190).

§       De directie Zorgmarkten Care heeft voorgesteld om de bedragen voor de verdeling van de € 248 mln. toe te voegen aan de Beleidsregel. Tevens is het woord “AIDS” toegevoegd aan het onderdeel “personeelskosten”. Deze wijzigingen bieden meer duidelijkheid aan het veld.

Beleidsregel contracteerruimte 2008

De Raad van Bestuur besluit conform voorstel de Beleidsregel “Contracteerruimte 2008” (CA-288) vast te stellen. Deze Beleidsregel treedt in werking per 15 juli 2008 en vervalt per 1 januari 2009.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       VWS heeft op 9 juli 2008 schriftelijk aan de NZa gevraagd om de Beleidsregel “contracteerruimte 2008” te wijzigen zodat de zorgkantoren gedurende 2008 – onder specifieke voorwaarden – productieafspraken kunnen maken tot 100,5% van de regionale contracteerruimte, anticiperend op de jaarlijkse onderuitputting.   

Richtsnoer informatieverstrekking zorgverzekeraars en volmachten 2008

De Raad van Bestuur stelt met inachtneming van één wijziging het Richtsnoer Informatieverstrekking zorgverzekeraars en volmachten 2008 vast. De wijziging betreft de vraag of publicatie van het preferentiebeleid geneesmiddelen via de website van zorgverzekeraars voldoende is voor verzekerden. Het Richtsnoer wordt aangeboden aan ziektekostenverzekeraars en gepubliceerd op de website van de NZa.

Wanneer zorgverzekeraars het Richtsnoer niet of onvoldoende naleven, zal de NZa gaan handhaven en worden er in 2009 eventueel nadere regels opgesteld.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Het Richtsnoer geeft concreet aan welke informatie de verzekeraar aan de verzekerde moet verstrekken. Het Richtsnoer is de basis voor het transparantoezicht.

§       Een juiste en volledige informatieverstrekking door zorgverzekeraars is een belangrijke voorwaarde voor de verzekerde om keuzes te kunnen maken.

Beleidsregels “aanvaardbare kosten Algemene en Academische Ziekenhuizen 2008”

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten academische ziekenhuizen 2008” (CI-1062).

§       “Aanpassing aanvaardbare kosten algemene ziekenhuizen 2008” (CI-1063).

Beide Beleidsregels treden in werking per 1 januari 2008 en vervallen per 1 januari 2009.

De wijziging van beide Beleidsregels betekent dat de nachtelijk inzet van traumahelikopters wordt verlengd tot en met december 2008. De  beleidsregelbedragen voor traumacentra worden verhoogd om de coördinerende taken in het regionale overleg acute zorg in te vullen en de voorbereiding van zorg bij rampen en crises te financieren.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De continuïteit van de nachtelijke inzet van traumahelikopters is gegarandeerd tot er een structurele oplossing is voor de bekostiging en financiering van traumahelikopters.

§       Met de beschikbare middelen worden de gewenste coördinerende taken binnen het regionale overleg acute zorg mogelijk gemaakt en  kunnen alle partijen in de zorg die een rol spelen bij rampen en crises betrokken worden in de voorbereiding.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd.

Definitieve opschoning budgetten in verband met uitbreiding B-segment 2008

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het voorstel om de schoningsprijzen die in februari 2008 zijn gebruikt bij de voorlopige schoning van de budgetten 2008 te handhaven.

Dat betekent dat de Beleidsregel “Bedragen definitieve opschoning budgetten in verband met uitbreiding B-segment 2008” (CI-1064) wordt ingetrokken en wordt vervangen door een nieuwe Beleidsregel. Frank de Grave is gemandateerd om de nieuwe Beleidsregel vast te stellen.

Er wordt een nieuwsbericht op de website gepubliceerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 23 juni 2008 twee Beleidsregels vastgesteld voor de definitieve opschoning van de budgetten in verband met uitbreiding van het B-segment 2008 (B08-201).

§       Het hanteren van nieuwe gestegen schoningsprijzen heeft bij de verwerking van de definitieve schoning ongewenste invloed op de moeizaam tot stand gekomen onderhandelingsafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor het B-segment 2008.

§       Alle relevante stakeholders – Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra – stemmen in met het handhaven van de oude voorlopige schoningsprijzen.

Naar boven