Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 23 juni 2008
Publicatiedatum:27-05-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Naar één moment van bekendmaking- en invoering van regelgeving

De Raad van Bestuur stemt in met de voorstellen “Naar één moment van bekendmaking- en invoering van regelgeving”. Dat betekent:

§       Na overleg met VWS een jaarlijks publicatiemoment van Beleidsregels hanteren die het gevolg zijn van een zogenaamd “type 3-verzoek” van een partij om Beleidsregels aan te passen. Een aanwijzing van VWS valt onder een “type 3-verzoek”.

§       Het afwegingskader hanteren om verzoeken van type 3 te toetsen aan het vaste bekendmakingsmoment van regelgeving.

§       Twee best practices (1x Cure en 1x Care) te definiëren waarin een nieuwe manier van samenwerken met VWS wordt voorbereid en gemonitord. Best practice vanuit de Care is de AWBZ contracteerruimte. Best pratice Cure wordt nader benoemd. Het voorbereiden en monitoren zal worden begeleid door WALZ.

§       De procedure die Cure hanteert voor type 2 verzoeken op maat te maken voor Care en vervolgens deze procedure in te voeren bij Care.

Het voorstel “Naar één moment van bekendmaking- en invoering van regelgeving” wordt besproken in het NZa juristen overleg en in de adviescommissies Cure en Care. 

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa zijn gebaat bij tijdige publicatie van Beleidsregels. Dit blijkt lastig te realiseren voor de NZa. Introductie van één vast moment van bekendmaking en invoering van regelgeving kan er voor zorgen dat Beleidsregels van de NZa tijdig worden gepubliceerd. Hiervoor is het nodig voldoende tijd te creëren tussen de ontvangst van verzoeken door de NZa en de tijd die de NZa en zorgaanbieders en -verzekeraars nodig hebben om Beleidsregels te ontwikkelen respectievelijk te implementeren. Dat betekent een ruimere implementatietijd van Beleidsregels voor zorgaanbieders en verzekeraars. Voor de NZa betekent het minder pieken in de werkdruk doordat er niet meer binnen een zeer korte tijd Beleidsregels moeten worden ontwikkeld. Tenslotte wordt de beleving van administratieve lasten door de NZa flink verminderd.

§       De projectgroep Wegnemen Administratieve Lasten door de Zorgautoriteit heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een vast invoeringsmoment van regelgeving. Er is onderscheid gemaakt naar 3 typen van verzoeken:

o      Verzoek tarief conform Beleidsregels.

o      Verzoek tarief niet conform Beleidsregels.

o      Overige verzoeken tot aanpassing van Beleidregels. Aanwijzingen van de minister van VWS vallen onder type 3. 

§       VWS ondersteunt de intentie van de NZa om de administrattieve lasten te reduceren en om te gaan werken met vaste momenten van invoering van regelgeving. Met de datum 1 oktober als publicatiemoment blijft VWS vanuit het oogpunt van de eigen processen (prinsjesdag en begrotingsbehandeling) moeite houden. Daarom is tijdens het periodiek overleg van 5 juni 2008 tussen VWS en de NZa afgesproken om twee best practices (1x Cure en 1x Care) te definiëren waarin een nieuwe manier van samenwerken tussen VWS en de NZa wordt voorbereid en gemonitord.

Definitieve opschoning budgetten in verband met uitbreiding B segment 2008

De Raad van Bestuur stelt in verband met de uitbreiding B-segment 2008 de volgende Beleidsregels vast:

§       “Definitieve opschoning budgetten in verband met uitbreiding B segment 2008” (CI-1059).

§       “Bedragen definitieve opschoning budgetten in verband met uitbreiding B segment 2008” (CI-1064).

Op de website van de NZa zal een duidelijke uitleg worden geplaatst over de procedure van voorlopige en definitieve schoning van budgetten.

Dit dossier is voor de Raad van Bestuur aanleiding voor het organiseren van een Bestuurlijk Overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Beide Beleidsregels treden in werking per 1 juli 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       In februari 2008 is de voorlopige opschoning van de budgetten berekend en uitgeleverd aan de ziekenhuizen.

§       De directie Zorgmarkten Cure heeft een voorstel ontwikkeld om de definitieve opschoning in een gewijzigde vorm door te voeren. Voorgesteld wordt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars in lokaal overleg kunnen overeenstemmen welke aantallen DBC's 2008 geschoond dienen te worden en welke aantallen van deze DBC's als overloop DBC's aangemerkt worden.  

§       Het veld wordt met deze methodiek in staat gesteld desgewenst informatie aan te leveren die een betere weerspiegeling is van de lokale omstandigheden (aantallen te schonen DBC's is variabel, evenals aantal overloop DBC's).

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd over methodiek van de definitieve opschoning.

Procedure Beleidsregelverzoeken tarieven- en prestaties Zorgmarkten Cure

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het procedure voorstel van de directie Zorgmarkten Cure voor het behandelen van beleidsregel-verzoeken over prestatie/tarief.

Eind 2008 wordt het procedure voorstel geëvalueerd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Om behandelingstermijnen te bewaken en het risico op fouten te minimaliseren, heeft de directie Zorgmartken Cure op verzoek van de Raad van Bestuur een procedure ontwikkeld die de afhandeling van beleidsregelverzoeken over prestaties en tarieven beschrijft. Deze procedure biedt tevens de mogelijkheid om het veld duidelijk te maken waarom bepaalde verzoeken langer duren dan andere en hoe indieners van een verzoek zelf kunnen bijdragen aan een snelle afhandeling. De NZa biedt hiermee duidelijkheid en transparantie in de procedure bij beleidsregelverzoeken. Marktpartijen in de Cure hebben om die duidelijkheid gevraagd.

§       De adviescommissies Vrije Beroepen en Instellingen hebben positief geadviseerd.

Invoering zorgzwaartepakketten

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de concept brief aan de directeur generaal Langdurige Zorg van VWS waarin de NZa aangeeft dat zij – in verband met de overgang van de huidige bekostigingssystematiek naar de bekostigingssystematiek voor zorgzwaartepakketten (ZZP) – er zonder tegenbericht vanuit gaat dat de toelatingsssystematiek ongewijzigd blijft.

Tevens wordt in de brief aandacht gevraagd voor het wegwerken van de achterstanden bij VWS/CIBG. Indien het wegwerken van de achterstanden voor 1 augustus 2008 niet mogelijk stelt de NZa VWS voor om op voorhand de ingediende toelating- en capaciteitsmutaties te bekostigen. Om de noodzakelijke correcties goed te kunnen uitvoeren is voor de komende twee jaar 1 fte senior jurist noodzakelijk.

De Raad van Bestuur stemt in met de voorgestelde adviezen voor het opnemen van de zeven toeslagen die nog niet in de ZZP-prijzen zijn verwerkt.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Voor de bepaling van onder andere de herallocatie is het van belang dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt over Toelatingen en Toeslagen.

§       Toelatingen: als de bestaande toelatingen door de toelatende instantie – het VWS/CBIG – worden gehandhaafd dan is voor intramurale zorg de contracteerplicht de basis voor de bekostiging en ook de grondslag van de herallocatie. Over dit behoud van de juridische status van de toelatingen in de AWBZ dient VWS duidelijkheid te bieden. Daarnaast zijn er bij VWS/CBIG achterstanden bij het afgeven van de toelatingen. De NZa stelt VWS verantwoordelijk voor het wegwerken van de achterstanden met een termijn van 1 augustus 2008.

§       Toeslagen: in het rapport indicatieve prijzen ZZP's is vermeld dat de ZZP-prijzen alle zorgtoeslagen omvatten met uitzondering van zeven toeslagen. Aangegeven is dat de NZa hiervoor nog zal nagaan de mate waarin bovenstaande toeslagen in de ZZP-systematiek worden ondervangen. Er wordt per toeslag een voorstel gedaan over hoe deze kunnen worden opgenomen in het ZZP-budget.

Naar boven