Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 26 november 2007
Publicatiedatum:28-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassing Beleidsregel verloskundige zorg

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregels “Tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige hulp” (CV-5000-4.0.3.-8) en “Tariefopbouw in de berekening van de maximumtarieven verloskundige zorg” (CV-5700-4.0.-9) vast, inclusief de bepalingen over het maximum aantal te vergoeden behandelingen. De  ingangsdatum van beide Beleidsregels is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Raad van Bestuur heeft op 24 september 2007 besloten om een aparte prestatie in te voeren voor de uitwendige versie bij stuitligging en de specifieke diagnose echo. Beleidsregels zijn toen nog niet vastgesteld omdat er nader overleg nodig was met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft op 12 november 2007 verdeeld geadviseerd. De KNOV en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn van mening dat de besluitvorming van de Raad van Bestuur op 24 september 2007 tot invoering van de prestaties specifieke diagnose echo en uitwendige versie bij stuitligging op een juiste wijze zijn verwerkt in de conceptbeleidsregels. ZN is van mening dat dat niet op de juiste wijze is gebeurd.

Wijziging Beleidsregel “jeugd tandverzorging”

De Raad van Bestuur stelt de beleidsregel “De declaratie van de vaste tarieven voor instellingen voor mondzorg” (CV-3500-1.0.-5) vast, inclusief de bepalingen over het maximum aantal te vergoeden behandelingen. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overweging voor dit besluit is:

§       De minister van VWS heeft op 29 augustus 2007 besloten dat per 1 januari 2008 in de basisverzekering de leeftijdsgrens voor mondzorg wordt verhoogd van 18 jaar naar 22 jaar. Dat betekent dat verzekerden tot 22 jaar in 2008 recht hebben op vergoeding voor mondzorg zoals bepaald in de basisverzekering.

Verantwoording vereveningsinformatie 2006 door zorgverzekeraars

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de rapportage over de uitkomsten van de verantwoording vereveningsinformatie 2006 door de zorgverzekeraars. De NZa publiceert deze rapportage op haar website en stuurt de rapportage aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de individuele rapporten voor de diverse zorgverzekeraars. De NZa stuurt deze individuele rapporten aan het CVZ en de betreffende zorgverzekeraars.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De NZa voert in het kader van de Zorgverzekeringswet een toets uit op de verantwoording door de zorgverzekeraars over de verevenings-informatie.

§       De NZa stuurt – op grond van het samenwerkingsprotocol NZa / CVZ – het samenvattende rapport en de individuele rapporten per zorgverzekeraar voor 1 december 2007 aan het CVZ.

Klacht over gedrag Menzis t.a.v. de inkoop van incontinentiezorg 

De Raad van Bestuur besluit om de klacht van de vijf apotheken over het handelen van de zorgverzekeraar Menzis tijdens de inkoop van incontinentiezorg af te wijzen. 

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Vijf apotheken hebben een klacht ingediend bij de NZa over zorgverzekeraar Menzis. De klacht gaat over het handelen van Menzis tijdens het sluiten van contracten voor de levering van incontinentiezorg. De apotheken stellen in hun klacht dat Menzis een aanmerkelijke markt machtpositie bezit en dat de gedragingen van Menzis de marktwerking heeft belemmerd. De apotheken verzoeken de NZa om op basis van artikelen 32, 34, 40, 45 en 48 van de Wet marktordening Gezondheidszorg (Wmg) op te treden.

§      De NZa is – na beoordeling van de klacht – van mening dat het niet aannemelijk is gemaakt dat Menzis door haar gedrag de concurrentie op de markt heeft belemmerd.

§       Uit de beoordeling van de klacht blijkt tevens dat Menzis niet in strijd met artikel 40, lid 3 van de Wmg heeft gehandeld door verzekerden te laat, onjuist, misleidend dan wel onvolledig te informeren.

Aanpassing Beleidsregelwaarden voor eerstelijns laboratoriumonderzoeken

De Raad van Bestuur besluit om in de Beleidsregelwaarden voor eerstelijns laboratoriumonderzoeken de deconcentratiegraad 2008 niet af te schaffen, de maatstaf 2009 niet te schonen voor de toeslag deconcentratiegraad en de regelgeving voor functie en röntgenonderzoek ongewijzigd te laten voor 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Tijdens de vergadering van de adviescommissie Cure Instellingen is afgesproken om over de aanpassing Beleidsregelwaarden voor eerstelijns laboratoriumonderzoeken alsnog Technisch Overleg te organiseren.

§       Uit het Technisch Overleg zijn de volgende argumenten naar voren gekomen om de Beleidsregelwaarden voor eerstelijns laboratoriumonderzoeken niet te wijzigen:

o      Ziekenhuizen hebben de begroting 2008 al klaar.

o      Het afschaffen van de deconcentratiegraad kan grote financiële gevolgen hebben voor individuele instellingen.

o      Het afschaffen van de deconcentratiegraad ervaart de sector als FB onderhoud.

o      De bekostiging van de eerstelijns zorg wijzigt per 1 januari 2009.

o      De zorgverzekeraar heeft een rol in de beoordeling van de begroting en opschoning van ziekenhuisbudgetten bij de verzelfstandiging van de radiologiefunctie.

Beleidsregel bedragen opschoning budgetten 2008 i.v.m. uitbreiding B-segment

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Bedragen opschoning budgetten 2008 in verband met uitbreiding B-segment” (CI-1034) vast. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Beleidsregel geeft uitleg over de totstandkoming van de kostencomponent en de honorariumcomponent noodzakelijk voor de schoning van de ziekenhuisbudgetten voor die DBC’s die in 2008 overgaan naar het uitgebreide B-segment.

§       Het voorstel voor de opschoningbedragen is gebaseerd op de kostprijsberekeningen per DBC van DBC-Onderhoud. De kostprijzen zijn gecorrigeerd voor de kapitaallasten.

§       De Beleidsregel is niet aan de adviescommissie Cure Instellingen voorgelegd. De beleidsregel sluit aan bij de Beleidsregel “Opschoning budget 2008 i.v.m. uitbreiding B-segment” die wel aan de adviescommissie Cure Instellingen is voorgelegd en waarover de adviescommissie positief heeft geadviseerd.

M&I polyfarmacie

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Verrichtingen module M&I” (CV-5000-4.1.6.-5) vast. De ingangsdatum van de Beleidsregel is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Achmea Zorg heeft  gezamenlijk met een aantal huisartsen een verzoek ingediend voor de toevoeging van de prestatie “polyfarmacie” aan de verrichtingenlijst M&I. Deze verrichting houdt in het in overleg tussen huisarts en apotheek screenen van de medicatie van patiënten die veel geneesmiddelen tegelijk gebruiken.

§       De Raad van Bestuur heeft op 15 oktober 2007 besloten om de huidige M&I-verrichtingenlijst voor minimaal één jaar te verlengen. Daarbij is – in lijn met het Vogelaarakkoord – afgesproken dat wijzigingsverzoeken worden voorgelegd aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De NZa heeft hier als gevolg van afspraken uit het Vogelaarakkoord een beperkte eigen afwegingsruimte.

§       De adviescommissie Cure Vrije Beroepen heeft verdeeld geadviseerd. De LHV en ZN hebben positief geadviseerd. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft aangegeven geen voorstander te zijn van de verrichting “polyfarmacie”.

Aanpassing Beleidsregels functiegerichte budgettering algemene en academische ziekenhuizen

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels vast:

§       Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen
(CI-1030).

§       Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen (CI-1031).

§       Functiegerichte budgettering algemene ziekenhuizen
(CI-1032).

§        Functiegerichte budgettering academische ziekenhuizen (CI-1033).

De ingangsdatum van de Beleidsregels is 1 januari 2008.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De voorstellen tot wijziging van de Beleidsregels gaan over een beperkt aantal aanpassingen die voor het einde van het jaar in de budgetten van algemene ziekenhuizen en universitaire medische centra (UMC’s) moeten worden verwerkt. De voorgestelde aanpassingen zijn voor het grootste deel een logisch gevolg van de systematiek Functiegericht Budgetteringsmodel.

§       De UMC's en de verzekeraars hebben in het kader van de productieafspraken afspraken gemaakt over de productie van de uitgebreide hielprik.

§       De adviescommissie Cure Instellingen heeft positief geadviseerd, met uitzondering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) die uitsluitend tegen het vaststellen van de parameterwaarde voor de uitgebreide hielprik is.

Naar boven