Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 12 november 2007
Publicatiedatum:14-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Aanpassingen Beleidsregels directie zorgmarkten Care 2007

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels 2007 vast:
§ Aanvaardbare kosten (CA 223 t/m CA-227).
§       Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg
(CA-228).
§       Indieningstermijnen (CA-229).

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:
§      De voorgestelde wijzigingen van de Beleidsregels “Aanvaardbare kosten” betekenen dat het voor marktpartijen duidelijk is op welk moment de NZa de productie en op welk moment de overige nacalculeerbare onderdelen definitief vaststelt.
§      In de Beleidsregel “Indieningstermijnen” is het nieuwe formulier nacalculatie aangepast op de geleverde productie.
§      De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.


Aanpassingen Beleidsregels directie zorgmarkten Care 2008

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels 2008 vast:
§    Vergoeding bij gedwongen verhuizing (CA-230).
§    Definities (CA-231).
§    Palliatief terminale zorg (CA-232).
§    Intramurale zorg (CA-233).
§    Materiële kosten (CA-234).
§    Personeelskosten (CA-235).
§    Zorgzwaartetoeslag (CA-236).
§    Aanvaardbare kosten (CA-238).
§    Bijzondere tandheelkunde (CA-239).
§    Vervoerskosten (CA-240).
§    Extra dagbesteding (CA-241).
§    Aanvaardbare kosten (CA-242).
§    Aanvaardbare kosten (CA-243).
§    Aanvaardbare kosten (CA-244).
§    Aanvaardbare kosten (CA-245).
§    Materiële kosten (CA-246).
§    Loonkosten (CA-247).
§    Materiële kosten (CA-248).
§    Loonkosten (CA-249).
§    Materiële kosten (CA-250).
§    Loonkosten (CA-251).
§    Materiële kosten en onderhoud (CA-252).
§    Loon- en materiële kosten (CA-253).
§    Loonkosten (CA-254).
§    Loon- en materiële kosten (CA-255).
§    Prestatiebeschrijvingen intramurale zorg (CA-256).
§    Loon- en Materiële kosten geestelijke gezondheidszorg (CA-257).
§    Aanvaardbare kosten geestelijke gezondheidszorg (CA-258).
§    Zorginfrastructuur (CA-259).
§    Volledig Pakket Thuis (CA-260).
§    Bekostiging bijzondere zorgplannen (CA-261).
§    Bijdrage Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheidszorg (CA-262).

De Raad van Bestuur gaat over tot publicatie van de Beleidsregels nadat de aanwijzing van VWS bekend is en in de Beleidsregels is verwerkt.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:
§    De Beleidsregels 2008 voor Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg zijn trendmatig aangepast. Er zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen in de Beleidsregels aangebracht. Daarnaast zijn een aantal sectorspecifieke aanpassingen doorgevoerd.
§    De adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.
§    De Beleidsregel “prestatiebeschrijvingen intramurale zorg (CA-237)” is nog onderwerp van discussie en zal daarom in de eerstvolgende vergadering van de adviescommissie Care wederom ter advisering worden voorgelegd.

Aanpassing Beleidsregel contracteerruimte 2007

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Contracteerruimte 2007 (CA-263)” vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:
§     De staatssecretaris van VWS heeft op 12 oktober 2007 de Tweede Kamer geïnformeerd over het feit dat ze het advies van de NZa over de knelpuntenprocedure heeft overgenomen.
§     Dat betekent voor de oktoberronde een incidentele toevoeging aan de contracteerruimte 2007. Het gaat om
€ 28,6 miljoen voor het terugdringing van de wachtlijsten jeugd-GGZ en € 6,7 miljoen aan de zorgkantoorregio’s die onder het landelijke gemiddelde van de toeslag aanvullende verpleeghuiszorg in het verzorgingshuis verblijven. De Staatssecretaris heeft voor 2007 tevens € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor extreme zorgbehoefte aan gehandicaptenzorg.  Deze bedragen zijn verwerkt in de Beleidsregel contracteerruimte 2007.


Toetsingskader Administratieve Lasten

De Raad van Bestuur gaat akkoord met het toetsingskader Administratieve Lasten inclusief de Administratieve Lasten Indicator en de tekst van de Waaier “Frisse Wind”.

Het toetsingskader wordt gepresenteerd in de adviescommissies.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:
§    De Raad van Bestuur heeft op 10 september 2007 besloten tot een toetsingsplatform administratieve lasten. De projectgroep Wegnemen Administratieve Lasten Zorgautoriteit is de opdracht gegeven om de werkwijze voor het Toetsingsplatform uit te werken in concrete operationele procedure.
§    De projectgroep heeft een Toetsingskader Administratieve Lasten ontwikkeld. Het betreft zowel de vormgeving van een administratieve lastentoets als de ondersteuning aan beleidsmedewerkers.

Naar boven