Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 29 oktober 2007
Publicatiedatum:07-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Herziening hoofdstuk XIV orale implantologie

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel "lijst van tandheelkundige verrichtingen met bijbehorende puntenaantallen" (CV-5300-4.2.5.-27) vast. Aan de Beleidsregel wordt een nieuw hoofdstuk “implantologie” toegevoegd. De nieuwe Beleidsregel treedt in werking per 1 januari 2008.

De Raad van Bestuur stelt de declaratiebepalingen – zoals omschreven in het voorstel van de directie Zorgmarkten Cure – vast. Deze declaratiebepalingen zijn nodig voor de tariefbeschikkingen die gebaseerd zijn op de Beleidsregel.

De Raad van Bestuur constateert dat het toevoegen van het nieuwe hoofdstuk aan de Beleidsregel effect heeft voor het Budgettair Kader Zorg (BKZ). De omvang van het effect is nu nog onbekend. Dit wordt meegenomen in een BKZ monitor die te zijner tijd wordt uitgevoerd in het kader van de nieuwe tariefstructuur mondzorg.

Nieuwe verzoeken tot wijziging van Beleidsregels over mondzorg worden aangehouden totdat duidelijk is hoe de nieuwe tariefstructuur mondzorg er uit komt te zien.

De Raad van Bestuur benadrukt dat het besluit om het hoofdstuk “implantologie” toe te voegen aan de beleidsregel op bestuurlijke overwegingen is genomen als een tijdelijke oplossing en niet op de gewenste manier is onderbouwd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       ZN en NMT/ANT hebben na een lange en intensieve discussie een gezamenlijk gedragen verzoek ingediend tot wijziging van het hoofdstuk Orale Implantologie.

§       De directie Zorgmarkten Cure is het eens met het voorstel van partijen om vooruitlopend op de wijziging van de tariefstructuur mondzorg het hoofdstuk “implantologie” van de Beleidsregel nu aan te passen aan de huidige praktijk. Het nieuwe hoofdstuk “implantologie” is in het belang van de consument. Het nieuwe hoofdstuk “implantologie” vormt een betere start bij de implementatie van de nieuwe tariefstructuur voor mondzorg.

Uitbreidingsverzoeken verrichtingenlijst module M&I

De Raad van Bestuur stelt de gewijzigde beleidsregel “verrichtingenlijst module M&I” (CV-5000-4.1.6.-4) vast. De verrichtingenlijst wordt uitgebreid met de verrichtingen “kortdurende opname” en “gestructureerde zorg astma/copd en diabetes”.

De ingangsdatum van de gewijzigde Beleidsregel is 1 november 2007.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       Univé Verzekeringen, Salland Verzekeringen en CZ Actief in Gezondheid hebben gezamenlijk met een aantal huisartsen een verzoek ingediend tot uitbreiding van de verrichtingenlijst M&I.

§       De Raad van Bestuur heeft 15 oktober 2007 besloten om de huidige M&I-verrichtingenlijst voor minimaal één jaar te verlengen (B07-322). Dat betekent dat verzoeken tot uitbreiding van de verrichtingenlijst in behandeling worden genomen.

§       De Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland hebben positief gereageerd op de uitbreiding van de verrichtingenlijst met de verrichtingen “kortdurende opname” en “gestructureerde zorg astma/copd en diabetes”.

Aanpassingen beleidsregels overgang GGZ naar de Zorgverzekeringswet (ZvW)

De Raad van Bestuur stelt de volgende Beleidsregels GGZ ZvW vast:

§      “Aanvaardbare kosten GGZ ZvW” (CA-218).

§      “Loon- en materiële kosten intramurale geestelijke gezondheidszorg ZvW” (CA-219).

§      “Extramurale zorg GGZ ZvW” (CA-220).

§      “Kapstokbeleidsregel GGZ ZvW” (CA-221).

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De geneeskundige GGZ wordt per 2008 overgeheveld naar de ZvW. Het is nodig de Beleidsregels voor de GGZ te splitsen in een AWBZ deel en een ZvW deel.

§       De vaste adviescommissie Care heeft positief geadviseerd met uitzondering van “de meerkosten voor kosten opleiding”.
VWS stemt in met de voorstellen.

§       Overigens ligt er nog het punt van de extramuraal werkende vrijgevestigde psychiaters. Daarover loopt nog overleg met de Orde van Medisch Specialisten. De uitkomsten van dit overleg kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van het besluit.

Invoering DBC’s in de geestelijke gezondheidszorg

De Raad van Bestuur stelt de Beleidsregel “Invoering DBC’s in de geestelijke gezondheidszorg” (CA-222) vast.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De geneeskundige GGZ wordt per 2008 overgeheveld naar de ZvW. De overheid heeft besloten om – naar analogie in de ziekenhuiszorg - voor op genezing gerichte GGZ de DBC systematiek in te voeren.

§       De vaste adviescommissie Care heeft positief geadviseerd.
VWS stemt in met de voorstellen.

§       Overigens ligt er nog het punt van de extramuraal werkende vrijgevestigde psychiaters. Daarover loopt nog overleg met de Orde van Medisch Specialisten. De uitkomsten van dit overleg kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van het besluit.

Reactie NZa op consultatiedocument Consumentenauthoriteit

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de reactie op het consultatiedocument Consumentenautoriteit 2008. De reactie wordt 29 oktober 2007 aan de Consumentenautoriteit verstuurd.

De belangrijkste overwegingen voor dit besluit zijn:

§       De Consumentenautoriteit heeft de NZa op 3 oktober 2007 verzocht te reageren op haar consultatiedocument 2008.

§       De NZa en de Consumentenautoriteit hebben een samenwerkingsprotocol gesloten. De NZa onderstreept met haar reactie op het consultatiedocument het belang van goede afstemming en samenwerking.

Naar boven