Onderwerp: Bezoek-historie

Besluiten Raad van Bestuur 5 juli 2017
Publicatiedatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van de NZa wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover met haar contact op te nemen.

Regeling paramedische zorg

De Raad van Bestuur besluit om de Nadere regel paramedische zorg met kenmerk NR/REG-1811a vast te stellen.

Regeling monitoring beschikkingen pgb en uitgaven individueel aangepaste Wlz hulpmiddelen 2018 + formulier "informatie-uitvraag individueel aangepaste
hulpmiddelen en pgb"

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling monitoring persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2018 met kenmerk BR/REG-1818 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om het formulier informatie-uitvraag individueel aangepaste hulpmiddelen en pgb vast te stellen.

Vaststellen rapportage signalen zorgfraude 2016

De Raad van Bestuur besluit om de rapportage signalen zorgfraude 2016 van het informatieknooppunt zorgfraude vast te stellen en te publiceren onder het voorbehoud dat de andere deelnemende partijen aan het verzamelpunt zorgfraude de rapportage ook vaststellen (iSZW, ZN, IGZ, CIZ en FIOD).

De Raad van Bestuur besluit om de voorzitter mandaat te verlenen om te besluiten over eventuele wijzigingen in het rapport naar aanleiding van de besluitvorming bij bovengenoemde partijen.

Wachttijden Medisch Specialistische Zorg

De Raad van Bestuur besluit om de rapportage Wachttijden medisch specialistische zorg vast te stellen.

Regeling wachttijden en wachttijdenbemiddeling medisch specialistische zorg (NR/REG - 1728)

De Raad van Bestuur besluit om de voorliggende nieuwe berekeningswijze voor de wachttijd voor behandeling in te voeren per 2018. De formele vastlegging hiervan in de regeling zal op een later moment volgen.

De Raad van Bestuur neemt het voorgenomen besluit om de voorgestelde aanleververplichting en informatieverplichtingen in te voeren per 2018.

Beleid huisartsenzorg

De Raad van Bestuur besluit om de voorstellen met betrekking tot de doorvoering van het traject tariefherijking, doorvoering van het traject organisatie en infrastructuur en doorvoering van het traject differentiatie van het inschrijftarief vast te stellen. De formele vaststelling van de regelgeving waarin deze trajecten zijn verwerkt volgt later.

De Raad van Bestuur besluit om het feitenrapport praktijkkostenonderzoek huisartsen 2015 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018 met kenmerk BR/REG-18129 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018 met kenmerk NR/REG-1814 vast te stellen.

De Raad van bestuur besluit om de Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018 met kenmerk BR/REG-18130 vast te stellen.

De Raad van Bestuur besluit om de Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018 met kenmerk NR/REG-1815 vast te stellen.

Naar boven